25 Cdo 2376/2014
Datum rozhodnutí: 27.08.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.25 Cdo 2376/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 6, IČO 28085400, zastoupené JUDr. Vojtěchem Augustinem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 2, proti žalovanému J. H. , zastoupenému JUDr. Miroslavou Michálkovou, advokátkou se sídlem v Blansku, nám. Republiky 3, o 330.715,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 77 C 1433/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. června 2013, č. j. 44 Co 134/2011-56, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. září 2013, č. j. 44 Co 134/2011-63, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Přípustnost dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2013, č. j. 44 Co 134/2011-56, je vyloučena ustanovením § 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně o povinnosti žalovaného zaplatit žalobkyni 47.621,- Kč). Nejde přitom o vztah ze spotřebitelské smlouvy, kde se tento limit neuplatní, neboť i když mezi účastníky byla uzavřena smlouva o dodávce elektřiny, předmětem řízení není plnění z této smlouvy, nýbrž nárok poskytovatele energetických služeb na náhradu škody způsobené porušením zákazu neoprávněného odběru elektřiny z elektrizační soustavy plynoucího ze zákona, tj. z ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. srpna 2014
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu