25 Cdo 2373/2013
Datum rozhodnutí: 30.09.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.25 Cdo 2373/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. K. , zastoupeného Mgr. Michaelem Dubem, advokátem se sídlem v Praze 6, Na baště sv. Jiří 258/7, proti žalovanému JUDr. M. K. , zastoupenému JUDr. Pavlem Srbem, advokátem se sídlem v Praze 2, Žitná 562/10, o zaplacení 337.433.892,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 11 C 97/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. února 2013, č. j. 25 Co 359/2012-532, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2013, č. j. 25 Co 359/2012-532, není podle ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné, neboť uplatněné dovolací námitky z větší části nesměřují k vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, nýbrž zpochybňují zejména skutková zjištění odvolacího soudu ohledně vzniku a výše škody (ušlého zisku). Jestliže pak dovolatel formuluje právní otázky (výklad § 381 obch. zák. ve vztahu k tzv. abstraktnímu ušlému zisku, nesprávné poučení soudu podle § 118a odst. 3 o.s.ř. a nesprávné posouzení nákladů řízení podle § 142 odst. 1 o.s.ř.), nejde o otázky, jejichž řešení by mohlo přinést změnu napadeného rozhodnutí, spočívajícího na posouzení více právních otázek, které samy o sobě postačují k zamítnutí žaloby (žalovaný neporušil právní povinnost, nárok je promlčen), jejichž správnost však dovolatel nezpochybňuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2005, sp. zn. 29 Odo 663/2003, uveřejněné pod č. 48/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolací námitky k výrokům o náhradě nákladů řízení pak rovněž přípustnost dovolání nezakládají, neboť součástí práva na spravedlivý proces je právo na náhradu nákladů, které vzniknou ve sporu úspěšné straně, a to i advokátovi, jemuž předpis nezakazuje, aby se v soudním řízení nechal zastoupit. Dovolatelem citovaný nález I. ÚS 988/12 na tuto věc nedopadá, neboť zde nejde o zneužití práva na zastoupení advokátem při použití tzv. formulářových žalob.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2013
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu