25 Cdo 2365/2005
Datum rozhodnutí: 25.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 2365/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce P. N., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody ve výši 1,000.000,- Euro, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 58/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. května 2005, č. j. 11 Co 454/2004-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 29. 9. 2004, č. j. 11 C 58/2004-18, zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal zaplacení částky 1,000.000,- Euro z titulu odškodnění, neboť byl odsouzen za trestný čin dle § 219 tr. zák., ačkoliv tvrdí, že jej nespáchal. Zároveň bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 4. 5. 2005, č. j. 11 Co 454/2004-30, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání. Uvádí, že jednání, které se konalo dne 29. 9. 2004, bylo bez jakéhokoliv usnesení změněno z veřejného na neveřejné a konalo se ve vazební věznici P., a že byl porušen § 199 trestního řádu a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Navrhl, aby Nejvyšší soud přezkoumal spis a zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů. V doplnění dovolání pak dále uvedl, že odvolací soud záměrně zkresluje rozhodnutí soudu prvního stupně, že došlo k procesnímu pochybení v postavení stran, nebyli předvoláni požadovaní svědci, jejichž výpovědí mělo být prokázáno porušení § 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona, že zde dochází ke střetu zájmů a že soud záměrně vynechává § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb.Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 3 o. s. ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 8. 2005, č. j. 11 C 58/2004-40, které bylo žalobci doručeno dne 26. 8. 2005, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Zároveň byl žalobce poučen o možnosti ustanovení advokáta soudem a advokátní komorou.

Žalobce nijak nereagoval.

Přestože byl dovolatel poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ani po řádně doručené výzvě soudu nezvolil a ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2005

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu