25 Cdo 2315/2014
Datum rozhodnutí: 29.07.2014
Dotčené předpisy: § 241 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 28.07.201425 Cdo 2315/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce T. P. , zastoupeného JUDr. Pavlem Vyroubalem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Palackého 168, proti žalovanému M. P. , zastoupenému Mgr. Ing. Pavlem Lvem, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Poláškova 2, za účasti Allianz pojišťovny, a.s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 3, IČO 47115971, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, o 8.166.840,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 18 C 307/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. října 2013, č. j. 57 Co 950/2012-329, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaného podané u Okresního soudu ve Vsetíně dne 10. 1. 2014 neobsahuje všechny zákonem vyžadované náležitosti ve smyslu § 241a odst. 2 o.s.ř., neboť v něm dovolatel nevymezil, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 237 až 238a o.s.ř. a zejména výslovný požadavek formulovaný v § 241a odst. 2 o.s.ř., podle nějž jde o obligatorní náležitost dovolání; dovolatel tudíž musí vymezit, které z hledisek uvedených v § 237 o.s.ř. považuje za splněné, a blíže je specifikovat). Vzhledem k zákonné podmínce povinného právního zastoupení (§ 241 o.s.ř.), kterou dovolatel splnil, je odstranění takové vady plně v kompetenci dovolatele, resp. jeho právního zástupce, přičemž náprava musí být sjednána do uplynutí lhůty k podání dovolání (§ 241b odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 243b části věty za středníkem o.s.ř.).

Protože výše uvedený nedostatek nebyl ve lhůtě odstraněn, trpí dovolání vadou, pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013). Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 243f odst. 2 o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. července 2014 JUDr. Petr Vojtek předseda senátu