25 Cdo 230/2011
Datum rozhodnutí: 01.06.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
25 Cdo 230/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce P. P. , proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti ČR , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, 2) Z. D. , 3) I. V. , 4) E. S. , 5) O. B. , 6) PČR Praha 6 MV ČR , se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o 10.000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 46/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2010, č.j. 53 Co 298/2010-32, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. 6. 2010, č.j. 53 Co 298/2010-32, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. 4. 2010, č.j. 19 C 46/2010-24, ve výroku o zamítnutí žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení; odvolání proti výroku, jímž soud prvního stupně zamítl žádost žalobce o prodloužení lhůty k doplnění jeho podání o 90 dnů, bylo odvolacím soudem odmítnuto.

Žalobce nezastoupen advokátem podal dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí, kterým nebyl ustanoven žalobci pro řízení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ) dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Vzhledem k nepřípustnosti dovolání není nedostatek podmínky povinného zastoupení dovolatele v dané věci důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce pro řízení není rozhodnutím ve věci samé, ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., v nichž jsou taxativně vyjmenovány případy přípustnosti dovolání (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto podle § 218 písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 větou první o. s. ř. dovolání odmítl.

O nákladech řízení bude rozhodnuto v rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2011
JUDr. Robert Waltr, v. r.
předseda senátu