25 Cdo 2258/2002
Datum rozhodnutí: 23.01.2003
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 246c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 2258/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka právní věci žalobce J. U., proti žalovanému P. f. ČR, o námitce podjatosti, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 11 C 27/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 23. dubna 2002, č. j. 35 Nc 33/2002 - 15, takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením ze dne 23. dubna 2002, č. j. 35 Nc 33/2002- 15, rozhodl, že soudkyně Okresního soudu v České Lípě Mgr. M. V. není vyloučena z projednávání a rozhodování ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 11 C 27/2002.

Žalobce v podání ze dne 3. 6. 2002, označeném jako dovolání, uvedl, že usnesení krajského soudu nepovažuje za správné.

Nejvyšší soud postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001, a to v souladu s ustanovením části dvanácté, hlavy I, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o.s ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud.

Pojem nadřízený soud ( nejblíže společně nadřízený soud ), je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem odvolací soud jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu ČR z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod č. 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tedy krajský soud (Městský soud v Praze) o vyloučení soudců okresního soudu (obvodního soudu), nebo vrchní soud o vyloučení soudců krajského soudu (Městského soudu v Praze), není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím.

Funkční příslušnost pro projednání dovolání proti těmto rozhodnutím občanský soudní řád neupravuje; nepočítá s jinými odvolacími soudy než s krajskými soudy, rozhodují-li o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů (§10 odst.1 o.s.ř.), a vrchními soudy, rozhodují-li o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně (§ 10 odst. 2 o.s. ř.)Nedostatek funkční příslušnosti k projednání podání žalobce označeného jako dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, jímž bylo rozhodnuto o nevyloučení soudkyně, je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1, § 246c o.s.ř.).O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, věty první a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2003

JUDr. Petr Vojtek, v.r.

předseda senátu