25 Cdo 2210/2016
Datum rozhodnutí: 20.10.2016
Dotčené předpisy: § 138 odst. 1 o. s. ř., § 30 odst. 1 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 2210/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobkyně Mgr. D. K. , proti žalovaným 1) H. I. , 2) Mgr. Z. J. , advokátu se sídlem v Praze 4, Pobočná 1395/1, 3) JUDr. P. F. , advokátce se sídlem v Praze 4, Pobočná 1395/1, 4) Mgr. K. S. , advokátu se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, 5) M. T. a 6) P. J. , o 20 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 9 C 272/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2015, č. j. 17 Co 2510/2014-135, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:

Usnesením ze dne 21. 11. 2014, č. j. 9 C 272/2010-124, Obvodní soud pro Prahu 4 zastavil řízení o žádosti žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2015, č. j. 17 Co 510/2014-135, bylo toto usnesení soudu prvního stupně potvrzeno s tím, že soud prvního stupně postupoval správně, když řízení o opakované žádosti žalobkyně o osvobození od soudních poplatků zastavil pro překážku věci pravomocně rozhodnuté.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání a požádala o osvobození od soudního poplatku za dovolání a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Uvedla, že soudy nerespektovaly dosavadní rozhodovací praxi dovolacího soudu a vycházely ze špatného úsudku, že pro zaplacení soudního poplatku z dovolání je rozhodující vztah majetkových poměrů žalobkyně k výši soudního poplatku z dovolání, a nevzaly v úvahu, že žalobkyně nemá žádné úspory. Dovolatelka stručně shrnula svou majetkovou situaci a svůj zdravotní stav, poukázala na to, že u nás žijí osamělí lidé v nouzi, když jedinec je ohrožený chudobou, pokud nedosahuje příjmu 9 860 Kč měsíčně. Navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudu odvolacího i Obvodního soudu pro Prahu 4 a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů.

Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudního poplatku není podmíněn platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá. Ustanovení zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s položkou 23 odst. 2 sazebníku poplatků, se tudíž vykládá tak, že se neplatí soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Vzhledem k tomu, že v daném případě není dovolatelka povinna uhradit soudní poplatek z podaného dovolání, není třeba o její žádosti o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení rozhodovat. Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu, pak zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014 a usnesení ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v tomto případě nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů dovolatelce pro toto dovolací řízení, neboť dovolatelka uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo.

Účastník řízení zřejmě bezúspěšně uplatňuje právo zpravidla tehdy, jestliže již ze samotných údajů účastníka nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti, anebo je obecně známé, je bez dalšího nepochybné, že jeho požadavku nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování opravného prostředku se pak - mimo jiné - jedná tehdy, jestliže s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo, je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný
(srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 67/2014).

Usnesením o zamítnutí žádosti účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků, je soud vázán (§ 170 odst. 1 o. s. ř.). Později podané opětovné žádosti téhož účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků může soud vyhovět jen tehdy, změnily-li se jeho poměry, z nichž soud vycházel v původním (zamítavém) rozhodnutí (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 99/2013).

Soud prvního stupně i soud odvolací ve svém rozhodnutí vycházely správně z právního názoru, že další žádosti o osvobození od soudních poplatků lze vyhovět jen za situace, že se změnily poměry účastníka, z nichž soud ve svém původním rozhodnutí vycházel. Jinak nelze žádosti účastníka řízení o osvobození od soudních poplatků vyhovět pro překážku věci pravomocně rozhodnuté. Z uvedeného je zřejmé, že opravný prostředek žalobkyně nemůže být úspěšný. Není proto důvodné, aby jí byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce, když by se jednalo o zbytečné vynakládání prostředků státu na to, aby bylo v dovolacím řízení při uplatňování zřejmě bezúspěšného práva zajištěno povinné zastoupení dovolatelky.

V situaci, kdy není splněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky dle § 241 o. s. ř., ačkoliv k tomu byla dovolatelka soudem prvního stupně vyzvána, a není ani důvod ustanovit jí advokáta pro řízení o dovolání, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. října 2016
JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu