25 Cdo 2209/2016
Datum rozhodnutí: 20.10.2016
Dotčené předpisy: § 138 odst. 1 o. s. ř., § 30 odst. 1 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 2209/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobkyně Mgr. D. K., proti žalovaným 1) H. I. , 2) Mgr. Z. J. , advokátu se sídlem v Praze 4, Pobočná 1395/1, 3) JUDr. P. F. , advokátce se sídlem v Praze 4, Pobočná 1395/1, 4) Mgr. K. S. , advokátu se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, 5) M. T. , Praha 4, Zelený pruh 95/97 a 6) P. J. , o 20 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 9 C 272/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2014, č. j. 17 Co 215/2014-112, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2012, č.j. 17 Co 232/2012-53, a požádala o ustanovení advokáta podle § 30 o. s. ř. Usnesením ze dne 11. 3. 2014, č. j. 9 C 272/2010-104, Obvodní soud pro Prahu 4 neustanovil žalobkyni pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů, zastavil dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 9. 2014, č. j. 17 Co 2015/2014-112, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud uvedl, že předpokladem pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení je osvobození účastníka od soudních poplatků. Vzhledem k tomu, že předchozí žádosti žalobkyně o osvobození od soudních poplatků nebylo pravomocně vyhověno, a nová žádost je téměř shodného obsahu, brání opětovnému rozhodnutí o osvobození překážka věci pravomocně rozhodnuté. Za této situace jí nelze ustanovit zástupce, a protože neuhradila soudní poplatek za dovolání ve výši 2 000 Kč, ačkoliv k tomu byla soudem vyzvána, bylo dovolací řízení správně zastaveno.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání a opět požádala o osvobození od soudního poplatku za dovolání a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Uvedla, že soudy nerespektovaly dosavadní rozhodovací praxi dovolacího soudu, když vycházely ze špatného úsudku, že rozhodující pro zaplacení soudního poplatku z dovolání je vztah majetkových poměrů žalobkyně k výši soudního poplatku z dovolání, a přitom nevzaly v úvahu, že žalobkyně je důchodkyně a nemá žádné úspory. Namítá, že soudy obou stupňů jí brání v přístupu k soudu. Stručně shrnula svou majetkovou situaci a svůj zdravotní stav, poukázala na to, že u nás žijí osamělí lidé v nouzi, jedinec je ohrožený chudobou, pokud nedosahuje příjmu 9 860 Kč měsíčně. Navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudu odvolacího i Obvodního soudu pro Prahu 4 a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Podle § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

Vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jež se týká též poplatkové povinnosti účastníka řízení, není dovolatelka povinna uhradit soudní poplatek z tohoto dovolání, a o její žádosti o osvobození od soudních poplatků pro toto dovolací řízení není třeba rozhodovat (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). O její žádosti o ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu rozhoduje pak přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014 a usnesení ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v tomto případě dovolatelka nesplňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, neboť svým dovoláním proti usnesení odvolacího soudu uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo, když je nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný
(srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 67/2014). Usnesením o zamítnutí žádosti účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků, je soud vázán (§ 170 odst. 1 o. s. ř.), a jakékoliv další žádosti o přiznání osvobození může soud vyhovět jen za situace, že se změnily poměry, z nichž soud vycházel v původním (zamítavém) rozhodnutí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 99/2013).

Soudy obou stupňů při svém rozhodnutí respektovaly uvedený právní názor dovolacího soudu a správný je i jeho závěr, že pouze tomu účastníkovi, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků, může soud ustanovit zástupce z řad advokátů. Vzhledem k tomu, že opravný prostředek žalobkyně proti usnesení odvolacího soudu (její dovolání) nemůže být úspěšný, není důvodné, aby jí byl pro toto dovolací řízení ustanoven zástupce, když by se jednalo o zbytečné vynakládání prostředků státu.

V situaci, kdy není splněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky dle § 241 o. s. ř. a není jí ani důvod ustanovit advokáta pro řízení o dovolání, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. října 2016
JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu