25 Cdo 2205/2016
Datum rozhodnutí: 20.10.2016
Dotčené předpisy: § 138 odst. 1 o. s. ř., § 30 odst. 1 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 2205/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobkyně Mgr. D. K. , proti žalovaným 1) H. I. , 2) Mgr. Z. J. , advokátu se sídlem v Praze 4, Pobočná 1395/1, 3) JUDr. P. F. , advokátce se sídlem v Praze 4, Pobočná 1395/1, 4) Mgr. K. S. , advokátu se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, 5) M. T. , Praha 4, Zelený pruh 95/97 a 6) P. J. , o 20 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 9 C 272/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2015, č. j. 17 Co 205/2015-163, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 2. 4. 2015, č. j. 9 C 272/2010-145, ve znění usnesení ze dne 29. 4. 2015, č. j. 9 C 272/2010-159, Obvodní soud pro Prahu 4 zastavil řízení o žádosti žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení (výrok II.) a vyzval ji, aby si pro dovolací řízení zvolila zástupce z řad advokátů s poučením o následcích nesplnění výzvy (výrok III.).

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2015, č. j. 17 Co 205/2015-163, bylo usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. o zastavení řízení potvrzeno a odvolání proti výzvě k odstranění nedostatku povinného zastoupení (výrok III.) bylo odmítnuto. Odvolací soud uvedl, že žalobkyně opakovaně v tomto řízení podává žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, o nichž bylo opakovaně rozhodováno, a tato rozhodnutí tvoří překážku věci pravomocně rozhodnuté. Odmítnutí odvolání proti výzvě k odstranění nedostatku podmínky dovolacího řízení odvolací soud zdůvodnil poukazem na § 202 o. s. ř., podle nějž proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení, není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání a opětovně požádala o osvobození od soudního poplatku za dovolání a o ustanovení zástupce pro toto dovolací řízení. Shrnula dosavadní průběh řízení a uvedla, že odvolací soud aplikoval nesprávná ustanovení, neboť o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro dovolací řízení může účastník žádat opakovaně, což ona učinila. Výrok o zastavení řízení o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta je nesprávný, a proto nemůže být správný ani výrok, jímž byla vyzvána k odstranění nedostatku dovolání. Stručně shrnula svou majetkovou situaci, poukázala na to, že u nás žijí osamělí lidé v nouzi, a závěrem shrnula, že řízení před soudem prvního i druhého stupně jsou stižena vadami. Navrhla zrušení usnesení Městského soudu v Praze.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

Vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti o osvobození od soudního poplatku, a proti takovému rozhodnutí se soudní poplatek z dovolání neplatí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), takže za situace, že dovolatelka není povinna uhradit soudní poplatek z podaného dovolání, není třeba o její žádosti o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení rozhodovat. O tom, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání, pak posoudí Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014 a usnesení ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015). V dané věci dospěl Nejvyšší soud k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolatelce ustanoven zástupce z řad advokátů pro toto dovolací řízení, neboť dovolatelka uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo, neboť je zřejmé, že jejímu požadavku nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování opravného prostředku se pak - mimo jiné - jedná tehdy, jestliže s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo, je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný
(srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 67/2014).

Usnesením o zamítnutí žádosti účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků, je soud vázán (§ 170 odst. 1 o. s. ř.), později podané téže žádosti téhož účastníka může soud vyhovět jen tehdy, změnily-li se jeho poměry, z nichž soud vycházel v původním (zamítavém) rozhodnutí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 99/2013).

Vzhledem k tomu, že skutečnosti, jež dovolatelka uvedla v opětovné žádosti o osvobození od soudního poplatku, se téměř neliší od dříve uvedených, nejde o změnu poměrů, jež by byla důvodem pro nové rozhodnutí, což znamená, že výrok o zastavení řízení o této žádosti je správný a ani v rámci dovolacího řízení nemůže být žalobkyně úspěšná. Úspěchu v rámci dovolacího řízení žalobkyně nemůže dosáhnout ani ve výroku odvolacího soudu o odmítnutí odvolání, neboť dovolání proti takovému rozhodnutí je objektivně nepřípustné (§ 238 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 229 odst. 4 o. s. ř.). Není proto důvodu pro ustanovení zástupce žalobkyni pro dovolací řízení pro uplatňování zřejmě bezúspěšného práva.

V situaci, kdy není splněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky dle § 241 o. s. ř. a není jí ani důvod ustanovit advokáta pro řízení o dovolání, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. října 2016

JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu