25 Cdo 2164/2011
Datum rozhodnutí: 18.08.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
25 Cdo 2164/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce F. B. , o neúplné podání, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 44/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 2010 (správně 2011), č. j. 37 Co 505/2010-16, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně usnesením ze dne 2. 9. 2010, č. j. 61 C 44/2010-9, odmítl podání žalobce ze dne 22. 3. 2010 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 3. 1. 2010 (správně 2011), č. j. 37 Co 505/2010-16, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání a namítá, že neobdržel usnesení vydané soudem prvního stupně k odstranění vad podání ani žádnou pozdější výzvu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, /b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání/.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 25. 3. 2011, č. j. 61 C 44/2010-29, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 11. 4. 2011, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta a předložil jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil.

Vzhledem k tomu, že žalobce nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2011

JUDr. Marta Š k á r o v á, v. r. předsedkyně senátu