25 Cdo 2047/2013
Datum rozhodnutí: 28.08.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201325 Cdo 2047/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně J. D. , proti žalovanému ZD Klučov Lhota, družstvo , se sídlem v Klučově 52, IČO 00139807, zastoupenému JUDr. Ivankou Posádkovou, advokátkou se sídlem v Třebíči, Hasskova 16, o zaplacení 645.717,- Kč, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 8 C 139/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. února 2013, č. j. 17 Co 125/2011-260, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 2. 2013, č. j. 17 Co 125/2011-260, není podle ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné, neboť žádná z uplatněných námitek nesměřuje k vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva; dovolatel napadá skutková zjištění odvolacího soudu k otázkám dlouhodobého zanedbání údržby nemovitosti, k rozsahu způsobené škody, k tomu, zda původní žalobce učinil kroky k odvrácení škody, kdy se dozvěděl o v zniku škody a o tom, kdo za ni odpovídá, a zda jsou dány skutečnosti odůvodňující mimořádné snížení náhrady škody; uplatňuje tedy dovolací důvod, jímž nelze přípustnost dovolání založit (§ 241a odst. 1 o.s.ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. srpna 2013

JUDr. Petr V o j t e k předseda senátu