25 Cdo 2035/2010
Datum rozhodnutí: 30.03.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř., § 43 odst. 2 o. s. ř.
25 Cdo 2035/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce B. V. , zastoupeného Mgr. Petrem Řehákem, advokátem se sídlem Kutná Hora, Husova 102, proti žalované JUDr. B. K., o obnovu řízení, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 12/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2007, č.j. 1 Co 390/2006-19, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2007, č.j. 1 Co 390/2006-19, doručené žalobci dne 3. 4. 2007, podal žalobce nezastoupen advokátem dovolání, v němž požadoval ustanovení advokáta pro dovolací řízení a osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 26. 9. 2007, č.j. 1 Co 198/2007-28, změnil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2007, č.j. 37 C 12/2006-22, tak, že žalobci přiznal osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2010, č.j. 37 C 12/2006-70, byl žalobci ustanoven k ochraně jeho zájmů v dovolacím řízení zástupce Mgr. Petr Řehák, advokát; usnesení nabylo právní moci dne 27. 1. 2010. Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 18. 2. 2010, č.j. 37 C 12/2006-71, doručenou žalobci dne 4. 3. 2010, ve které byla stanovena žalobci třicetidenní lhůta k doplnění dovolání o rozsah dovolání, dovolací důvod a dovolací návrh, reagoval advokát žalobce doplněním dovolání, které bylo soudu prvního stupně zasláno dne 6. 4. 2010.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 240 odst. 2 věty první o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Tzv. blanketní dovolání může být doplněno o údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jen do uplynutí dovolací lhůty. Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud odmítne podle § 43 odst. 2 o. s. ř. Postupem podle § 55 o. s. ř. může soud rozhodnout jen o prodloužení lhůty k odstranění nedostatku povinného zastoupení, nikoli o prodloužení lhůty k doplnění rozsahu a důvodů dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné pod č. 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 29 Odo 25/2005).

Dovolací soud nemůže přihlížet k doplnění dovolání učiněnému po uplynutí dovolací lhůty, a to ani kdyby dovolání bylo takto doplněno na základě opožděné výzvy soudu prvního stupně (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2858/2006).

Usnesení soudu prvního stupně, kterým byl ustanoven dovolateli advokát, nabylo právní moci dnem jeho doručení, tj. 27. 1. 2010, neboť odvolání proti usnesení o ustanovení zástupce je přípustné pouze pokud je žádost zamítnuta. Obecná lhůta k podání dovolání je dva měsíce a běží od právní moci uvedeného usnesení. Doplněné dovolání sepsané advokátem bylo podáno na poštu k přepravě až dne 6. 4. 2010, tedy po uplynutí zákonné lhůty.

Nejvyšší soud proto dovolání, ve shodě s podaným výkladem, podle § 241b odst. 3 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl, když k podání došlému soudu dne 7. 4. 2010 již, co do v něm uvedených dovolacích důvodů, přihlédnout nemohl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2011

JUDr. Robert Waltr, v. r.
předseda senátu