25 Cdo 2009/2015
Datum rozhodnutí: 25.08.2015
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř., § 138 odst. 1 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 2009/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce P. Č. , proti žalované Mgr. R. A., advokátce se sídlem v Brně, Marešova 305/14, o zaplacení 67 Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 C 83/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. února 2015, č. j. 7 Co 50/2015-30, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. února 2015, č. j. 7 Co 50/2015-30, bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. října 2014, č. j. 16 C 83/2014-23, jímž byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení (§ 30 o. s. ř.). Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavřel, že žalobce nesplňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř., takže nejsou splněny podmínky ani pro to, aby mu byl ustanoven zástupce pro dovolací řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání.

Podle ust. § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

Podle ust. § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Splnění předpokladů pro ustanovení advokáta účastníkovi pro řízení o podaném dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž jeho žádosti o ustanovení advokáta nebylo vyhověno, zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. Jestliže nejsou splněny podmínky pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení, je to důvodem k jeho zastavení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

V daném případě Nejvyšší soud dospěl k závěru, že v řízení o zaplacení 67 Kč nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl žalobci ustanoven zástupce z řad advokátů pro podání dovolání proti rozhodnutí, jímž mu nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, neboť dovolatel uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo.

O zřejmě bezúspěšně uplatňování práva se zpravidla jedná tehdy, jestliže již ze samotných údajů účastníkem tvrzených nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo je obecně známé, je bez dalšího nepochybné, že jeho požadavku nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování opravného prostředku se pak jedná mimo jiné tehdy, jestliže s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo, je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný.
Je-li již ze samotných tvrzení žalobce zřejmé, že jím podanému návrhu nemůže být vyhověno, jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva též v odvolacím a v dovolacím řízení, aniž by bylo významné, co je vlastním předmětem přezkumu odvolacího nebo dovolacího soudu. Uvedený závěr vyplývá již ze samotné povahy věci; je-li bez dalšího nepochybné, že žalobě nemůže být vyhověno, pak ani v dovolacím řízení se nejedná o řádné uplatnění práva žalobce (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolatel žalobou uplatňuje právo na náhradu škody ve výši 67 Kč a pro dovolání proti rozhodnutí, jímž nebylo vyhověno jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků pro řízení, si chce zajistit zastoupení advokátem.

Podle názoru Ústavního soudu vyjádřeného v jeho judikatuře právo na spravedlivý proces je zaručeno každému, každý se může obrátit na soud s žádostí o poskytnutí ochrany porušeným nebo ohroženým subjektivním právům a má právo na to, aby řízení probíhalo podle určitých pravidel a zásad, jež ve svém souhrnu tvoří obsah spravedlivého procesu. Ani právo na spravedlivý proces však nelze zneužívat. Vyvoláváním zbytečných sporů a podáváním žalob, které ani v nejmenším nemají oporu v hmotném právu, stěžovatel odvádí soudy od poskytování ochrany ve věcech, které si toho skutečně vyžadují. Takové chování v žádném případě nemůže tvořit součást práva na spravedlivý proces (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2011, sp. zn. I. ÚS 3124/10).

Nejvyšší soud v souladu s názorem vyjádřeným v uvedeném rozhodnutí Ústavního soudu a dále v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikovaném pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek uzavřel, že dovolání žalobce proti rozhodnutí o neustanovení zástupce pro dovolací řízení je zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, neboť je patrno, že dovolání proti rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků nemůže být vyhověno. Není proto důvod, aby byl žalobci pro dovolací řízení ustanoven zástupce, když je zřejmé, že by se jednalo o zbytečné vynakládání prostředků státu na to, aby bylo v dovolacím řízení při uplatňování zřejmě bezúspěšného práva zajištěno povinné zastoupení dovolatele.

Protože není splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele dle ust. § 241 o. s. ř. přesto, že dovolatel byl soudem prvního stupně poučen, že musí předložit dovolání sepsané advokátem a plnou moc udělenou advokátu k zastupování, a není zde ani důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání, Nejvyšší soud podle ust. § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. srpna 2015

JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu