25 Cdo 199/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.25 Cdo 199/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce R. K. , zastoupeného Mgr. Jaroslavem Procházkou, advokátem se sídlem v Plzni, Rooseveltova 16, proti žalovanému městu Bor , se sídlem úřadu v Boru, náměstí Republiky 1, IČO 00259713, zastoupenému JUDr. Rostislavem Netrvalem, Ph.D., se sídlem v Klatovech, Zlatnická 78, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 21, IČO 47116617, jako vedlejší účastnice na straně žalovaného, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 12 C 317/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 9. 2016, č. j. 11 Co 116/2016-358, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 9. 2016, č. j. 11 Co 116/2016-358, není přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Dovolatel sice uvádí, že uplatňuje dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci, avšak žádnou právní otázku neformuluje, pouze podrobněji rozebírá obsah provedených důkazů a vytýká odvolacímu soudu, že z nich učinil nesprávná skutková zjištění. Je tedy zřejmé, že uplatňuje nezpůsobilý dovolací důvod, neboť dovolání lze podle § 241a odst. 1 o. s. ř. podat jen z důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V řízení bylo zjištěno, že žalovaný vlastník komunikace se nedopustil zanedbání údržby chodníku a že nedošlo k tak významnému zhoršení stavu chodníku, jež by znamenalo závadu ve schůdnosti. Výhrady dovolatele proti tomuto závěru mají povahu námitek ke skutkovému stavu věci a výhrada, že žalovaný neprokázal splnění podmínek tzv. liberace z objektivní odpovědnosti, je bezpředmětná v situaci, kdy odvolací soud odpovědnost žalovaného vůbec nedovodil (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2011, sp. zn. 25 Cdo 4861/2010, publikované pod C 9397 v Souboru civilních rozhodnutí NS, C. H. Beck).

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. února 2017

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu