25 Cdo 1981/2005
Datum rozhodnutí: 18.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1981/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce A. V., proti žalované České republice Č. n. b., o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 150/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2003, č. j. 20 Co 361/2003-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 14. 4. 2003, č. j. 21 C 150/98-36, zamítl žalobu na zaplacení částky 93.000,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 10. 2003, č. j. 20 Co 361/2003-48, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, v němž vyjadřuje nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu a navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně zrušil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s . ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 3 o. s. ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Totéž platilo v době, kdy žalobce podal dovolání (§ 241 o. s. ř. ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 120/2004 Sb.). Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Poté, co byl návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení pravomocně zamítnut usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 23. 8. 2004, č. j. 21 C 150/98-56, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2004, č. j. 13 Co 421/2004-61, byl žalobce usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 6. 1. 2005, č. j. 21 C 150/98-63, které mu bylo doručeno dne 14. 1. 2005, vyzván, aby do 5 dnů od obdržení této výzvy sdělil soudu jméno právního zástupce, který jej bude v řízení zastupovat, nebo v téže lhůtě založil do spisu dovolání sepsané osobou, která má právnické vzdělání. Současně byl žalobce poučen, že pokud výzvě soudu ve stanoveném termínu nevyhoví, bude řízení zastaveno.

Na toto usnesení reagoval žalobce přípisem, v němž soudu sdělil, že dovolání bylo sepsáno komerčním právníkem a že podpis advokáta pod dovolání a další zastoupení ve sporu je nad hranicí jeho finančních možností, a opětovně požádal o ustanovení právního zástupce.

Přestože poté, co byl jeho návrh na ustanovení zástupce soudem pravomocně zamítnut a dovolatel byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ani po řádně doručené výzvě soudu nezvolil a ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2005

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu