25 Cdo 1951/2011
Datum rozhodnutí: 09.06.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.
25 Cdo 1951/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. Č. , proti žalované Advokátní kanceláři JUDr. Kudrličky , se sídlem České Budějovice, Husova 5, o neúplném návrhu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 645/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 10. 2010, č. j. 30 C 645/2009-44, takto:

Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 29. 10. 2010, č. j. 30 C 645/2009-44, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, v němž rekapituluje dosavadní průběh řízení a namítá, že celé řízení je postiženo vadami a rozhodnutí spočívá na nesprávném a šikanózním posouzení věci a podání žalobce. Namítá, že v žádosti jasně uvedl všechny skutečnosti potřebné pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení, a tvrdí, že ustanovení § 22 32 o. s. ř. nelze aplikovat odděleně od zákona o advokacii.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podání žalobce je podle svého označení i obsahu dovoláním, které však směřuje proti usnesení okresního soudu, tedy proti rozhodnutí soudu prvního stupně vydanému v řízení v prvním stupni (§ 9 odst. 1 o. s. ř.), a nikoliv proti rozhodnutí odvolacího soudu.

Opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ust. § 201 o. s. ř. odvolání, kterým účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni, pokud to zákon nevylučuje. Nejvyšší soud rozhoduje o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích (§ 10a o. s. ř.).

Občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti usnesení soudu prvního stupně. Vzhledem k tomu, že nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, nelze než řízení o takovém dovolání zastavit podle § 104 odst. 1 o. s. ř.

Přestože k rozhodování o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není příslušný žádný soud, je třeba dovodit, že k rozhodnutí o zastavení řízení o dovolání podaném proti rozhodnutí soudu prvního stupně je povolán Nejvyšší soud, a to zejména proto, že je vrcholným článkem soustavy obecných soudů a je funkčně příslušný k rozhodování o dovolání proti rozhodnutí odvolacích soudů.

Proto Nejvyšší soud z důvodu neodstranitelného nedostatku podmínky řízení, spočívajícím v nedostatku funkční příslušnosti soudu, řízení o dovolání žalobce proti usnesení soudu prvního stupně zastavil (§ 104 odst. 1, § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. června 2011


JUDr. Marta Škárová, v. r.
předsedkyně senátu