25 Cdo 1950/2011
Datum rozhodnutí: 09.06.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
25 Cdo 1950/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. Č. , proti žalované Advokátní kanceláři JUDr. Kudrličky , se sídlem České Budějovice, Husova 5, o neúplném návrhu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 645/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2010, č. j. 8 Co 1111/2010-33, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 17. 2. 2010, č. j. 30 C 645/2009-9, odmítl podání žalobce ze dne 13. 11. 2009 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 27. 8. 2010, č. j. 8 Co 1111/2010-33, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž rekapituluje dosavadní průběh řízení a namítá, že celé řízení je postiženo vadami a rozhodnutí spočívá na nesprávném a šikanózním posouzení věci a podání žalobce. Soudy nesmí předstírat zamítnutí žaloby bez vyjádření žalobce a práv z ústního jednání. Zabránění této nelegitimitě výkonu veřejné moci má podle dovolatele zásadní význam. Výslovně podává dovolání bez ohledu na ust. § 241 o. s. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 3. 2011, č. j. 30 C 645/2009-57, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 4. 4. 2011, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta a předložil jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil.

Vzhledem k tomu, že žalobce nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. června 2011

JUDr. Marta Škárová, v. r.
předsedkyně senátu