25 Cdo 1949/2011
Datum rozhodnutí: 09.06.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.
25 Cdo 1949/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. Č. , proti žalované Advokátní kanceláři JUDr. Kudrličky , se sídlem České Budějovice, Husova 5, o neúplném návrhu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 645/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 7. 2010, č. j. Nco 117/2010-117, takto:

Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .

Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 15. 7. 2010, č. j. Nco 117/2010-117, rozhodl, že soudci Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Aleš Zezula, JUDr. Zuzana Völflová a Mgr. Miloš Pól nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 8 Co 1111/2010.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, v němž rekapituluje dosavadní průběh řízení a namítá, že celé řízení je postiženo vadami a rozhodnutí spočívá na nesprávném a šikanózním posouzení věci a podání žalobce. Namítá, že se vrchní soud nevypořádal s tím, zda jsou splněny podmínky řízení. Vrchní soud v Praze měl napravit vadné vyhodnocení podání a žalobce měl být vyzván k doplnění, případně měla být stížnost vypravena orgánu státní správy soudu.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o.s.ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud. Dovolání je ovšem mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Pojem nadřízený soud je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních, a s pojmem odvolací soud jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tedy krajský soud o vyloučení soudce okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu. Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád ani neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod pořadovým číslem 112); Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. června 2011

JUDr. Marta Škárová, v. r.
předsedkyně senátu