25 Cdo 1912/2011
Datum rozhodnutí: 09.06.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
25 Cdo 1912/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. R. , proti žalovanému Středočeskému kraji, se sídlem v Praze 5, Zborovská 81/11, IČO 70891095, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 9 C 328/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2010, č. j. 26 Co 309/2010-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Okresní soud v Benešově usnesením ze dne 14. 5. 2010, č. j. 9 C 328/2009-30, odmítl podání žalobce ze dne 16. 9. 2009, doplněné podáním z 11. 1. 2010 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 7. 2010, č. j. 26 Co 309/2010-38, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že podání žalobce, pokud jím byl uplatněn nárok na náhradu věcné škody se neodmítá, ve zbytku jej potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání a namítá, že uvedl veškeré skutečnosti potřebné pro rozhodnutí ve věci.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Benešově ze dne 26. 1. 2011, č. j. 9 C 328/2009-44, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 28. 1. 2011, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta a předložil jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil.

Vzhledem k tomu, že žalobce nedostatek zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovanému náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9.června 2011

JUDr. Marta Škárová, v. r. předsedkyně senátu