25 Cdo 19/2008
Datum rozhodnutí: 26.02.2008
Dotčené předpisy:

25 Cdo 19/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce I. S., proti žalované I. b. g., spol. s r. o., o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 606/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2007, č. j. 35 Co 88/2007-14, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 17. 1. 2007, č. j. 25 C 606/2006-6, odmítl podání žalobce a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Učinil tak postupem podle § 43 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy podání žalobce ze dne 22. 11. 2006 postrádalo náležitosti návrhu podle § 79 odst. 1 a 2 o. s. ř., nedostatky tohoto podání nebyly žalobcem odstraněny ani přes řádně doručenou výzvu k jejich odstranění a k doplnění žaloby podle § 43 odst. 1 o. s. ř. (žalobce na výzvu nereagoval), a v řízení tak nebylo možno pokračovat.


K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. 3. 2007, č. j. 35 Co 88/2007-14, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání, jehož přípustnost dovozuje z § 239 odst. 3 o. s. ř. a podává je z důvodu porušení jeho základních práv garantovaných v čl. 36 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních lidských práv a svobod. Namítá, že v žalobě řádným způsobem, byť stručně, vylíčil všechny rozhodné skutečnosti pro posouzení oprávněnosti jeho nároku na náhradu škody, proto nesouhlasí s postupem soudu prvního stupně, kterým byl vyzván k doplnění žaloby. Uvedl, že přesto podáním ze dne 13. 2. 2007 výzvě soudu řádně vyhověl, byť s prodlením. Navrhl, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.


Vzhledem k tomu, že dovolání bylo sepsáno advokátem, avšak bez doložení plné moci k zastupování, byl žalobce usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5. 11. 2007, č. j. 25 C 606/2006-23, které bylo žalobci řádně doručeno dne 22. 11. 2007, vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení doložil své právnické vzdělání nebo plnou moc advokáta, který dovolání sepsal, a zároveň byl žalobce poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu § 241 o. s. ř. s tím, že pokud výzvě nevyhoví, bude dovolací řízení zastaveno.


Žalobce na tuto výzvu nereagoval.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že podmínky řízení o dovolání žalobce nejsou splněny.


Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.


Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,


a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,


b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, v § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, nebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání věcně rozhodnout. Shora uvedená zastupující osoba musí tedy dovolání také sepsat.


Dovolatel, přestože byl vyzván, aby odstranil nedostatek právního zastoupení pro podání dovolání, a byl poučen o následcích nesplnění této výzvy, nepředložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v dovolacím řízení.


Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes řádné poučení odstraněn, a proto Nejvyšší soud ČR řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první o. s. ř. s tím, že v dovolacím řízení žalované žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2008


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu