25 Cdo 1893/2010
Datum rozhodnutí: 15.06.2010
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1,2,4 o. s. ř.
25 Cdo 1893/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně S. B ., zastoupené obecným zmocněncem Mgr. Vladimírem Braškem, bytem Bystřice, K Líšnu 232, proti žalovaným 1) JUDr. Josefu Potočkovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Praha 2, se sídlem Praha 4, Ve Studeném 117/5a, a 2) České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o nárocích žalobkyně vzniklých v důsledku nařízené exekuce, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 7 C 343/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. března 2009, č. j. 22 Co 124/2009-179, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 15. ledna 2009, č. j. 7 C 343/2008-160, zastavil řízení o návrhu žalobkyně, aby soud uložil druhému žalovanému povinnost přezkoumat podjatost soudního exekutora. Ve zbytku podání žalobkyně odmítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31. března 2009, č. j. 22 Co 124/2009-179, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Postup soudu prvního stupně a odvolacího soudu je podle ní v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 95 Ústavy ČR, neboť žaloba byla řádně doplněna včetně příloh. Nebyl proto dán důvod pro její odmítnutí a zastavení řízení. Navrhla, aby dovolací soud zrušil usnesení soudu prvního stupně i soudu odvolacího a věc vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout. V dané věci žalobkyně podala dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sama měla právnické vzdělání. Dovolání za žalobkyni podepsal Mgr. V. B., na základě zmocnění ze dne 2. ledna 2009 a dohody o pracovní činnosti ze dne 2. ledna 2007.

Ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. se ovšem nevztahuje na dovolatele fyzickou osobu ani na zmocněnce na základě dohody o pracovní činnosti. Usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 2. března 2010, č. j. 7 C 343/2008-193, jehož stejnopis byl žalobkyni doručen dne 11. března 2010, byla žalobkyně vyzvána, aby si ve lhůtě 14 dní od doručení tohoto usnesení zvolila zástupcem advokáta (notáře), a předložila jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobkyně si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolila.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně si dosud zástupce pro dovolací řízení nezvolila a nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranila, ačkoliv byla poučena o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání. O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobkyně nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2010

JUDr. Marta Š k á r o v á , v. r.
předsedkyně senátu