25 Cdo 1876/2008
Datum rozhodnutí: 04.06.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1876/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra, v právní věci žalobkyně D. K., proti žalovaným 1/ MUDr. M. Š., a 2/ MUDr. P. K., o náhradu škody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 33 C 163/2006, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. června 2007, č. j. 44 Co 155/2007-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně usnesením ze dne 7. března 2007, č. j. 33 C 163/2006-15, odmítl návrh, jímž se žalobkyně domáhala náhrady škody, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29. června 2007, č. j. 44 Co 155/2007-20, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, v němž rekapituluje, co v dané věci učinila, polemizuje s postupem soudu prvního stupně a obecně vyjadřuje svůj názor na psychiatrii.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání věcně rozhodnout.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2007, č. j. 33 C 163/2006-27, vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila advokáta, jehož prostřednictvím by podala řádné dovolání s tím, že pokud do 15 dnů od doručení usnesení nebude soudu prvního stupně předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno. Zároveň byla poučena o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů na náklady státu. Žalobkyně, které bylo toto usnesení doručeno dne 11. 1. 2008, na výzvu soudu nereagovala.

Přestože byla žalobkyně o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučena, advokáta si ani dodatečně nezvolila a netvrdí ani nedoložila, že by sama měla právnické vzdělání. Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalovaným žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. června 2008

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu