25 Cdo 187/2009
Datum rozhodnutí: 18.11.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.25 Cdo 187/2009


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně České pojišťovny, a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČO 45272956, s doručovací adresou Česká pojišťovna, a.s., právní odbor, Praha 4 Nusle, Na Pankráci 121/1658, PSČ 140 21, proti žalovanému R. J. , o 30.519,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 225/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 7. 2008, č. j. 8 Co 317/2008-32, k návrhu žalobkyně na vydání opravného usnesení, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2009, č. j. 25 Cdo 187/2009-55, se opravuje tak, že označení žalobkyně v záhlaví správně zní: České pojišťovny, a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČO 45272956 .
Odůvodnění:
V záhlaví shora uvedeného usnesení Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé chybě v označení žalobkyně, a tuto chybu proto předseda senátu Nejvyššího soudu tímto usnesením opravil podle § 164 a § 243c o.s.ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2012) .

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. listopadu 2015
JUDr. Robert Waltr
předseda senátu