25 Cdo 1868/2002
Datum rozhodnutí: 22.10.2002
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1868/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce Ing. V. P. proti žalované Městské části P., o 43.182,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 238/99, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2002, č. j. 55 Co 120/2002-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 15. 2. 2002, č. j. 28 C 238/99-22, odmítl žalobu podle § 43 odst. 2 o. s. ř. a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. 5. 2002, č. j. 55 Co 120/2002-27, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, v němž odvolacímu soudu vytýká nesprávné právní posouzení věci, neboť ignoroval některé právní normy, které jeho nárok činí nezpochybnitelným. Navrhl zrušení usnesení odvolacího soudu a vrácení věci k dalšímu řízení.

Usnesením ze dne 4. 6. 2002, č. j. 28 C 238/99-31, doručeným žalobci dne 17. 6. 2002, Obvodní soud pro Prahu 4 dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta, a tuto skutečnost doložil soudu předložením plné moci, a ve stejné lhůtě předložil advokátem sepsané dovolání s tím, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.Žalobce přípisem ze dne 25. 6. 2002, jím sepsaným a podepsaným, doplnil dovolání tak, že na základě usnesení soudu z 4. 6. 2002 uvedl JUDr. J. D. jako svého právního zástupce , a přiložil kopii diplomu JUDr. D. a plnou moc udělenou JUDr. D. k zastupování ve věci č. j. 55 Co 120/2002-27 ze dne 3. 5. 2002 , podepsanou dovolatelem.Usnesením ze dne 22. 8. 2002, č. j. 28 C 238/99-36, doručeným žalobci dne 4. 9. 2002, Obvodní soud pro Prahu 4 opětovně žalobce vyzval, aby si zvolil v patnáctidenní lhůtě advokáta, předložil soudu jeho plnou moc a jím sepsané či podepsané dovolání nebo alespoň jeho sdělení, že se s podaným dovoláním ztotožňuje, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce totiž předchozí výzvě soudu nevyhověl, protože zplnomocnil osobu, která není advokátem.Žalobce nijak nereagoval.

Dovolací soud věc projednal a rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001, a to v souladu s ustanovením části dvanácté, hlavy I, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu je dovolání. Podle ust. § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ust. § 241 odst. l věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Přestože byl žalobce o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučen, advokáta si ani dodatečně nezvolil.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2002

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu