25 Cdo 1834/2008
Datum rozhodnutí: 04.06.2008
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1834/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. P., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti ČR, a 2) B. O. S., o finanční zadostiučinění a náhradu škody a újmy na cti a důstojnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 13 C 96/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2007, č. j. 36 Co 6/2007-28, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 24. 11. 2006, č. j. 13 C 96/2006-21, odmítl žalobu, jíž se žalobce domáhal finančního zadostiučinění a náhrady škody a újmy na cti a důstojnosti, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 1. 2007, č. j. 36 Co 6/2007-28, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil, rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení a uložil žalobci pořádkovou pokutu ve výši 20.000,- Kč.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 13. 3. 2007 u Obvodního soudu pro Prahu 2 hrubě urážlivé podání, označené jako dovolání, které neobsahovalo dovolací důvody ani další náležitosti, a zároveň požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. 8. 2007, č. j. 13 C 96/2006-45, které dne 13. 10. 2007 nabylo právní moci, byl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítnut. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 17. 1. 2008, č. j. 13 C 96/2006-57a, byl žalobce opětovně vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a to do 7 dnů od doručení usnesení.

Dne 26. 5. 2008 byl Nejvyššímu soudu doručen přípis Mgr. D. T., advokáta, který sděluje, že rozhodnutím předsedy ČAK ze dne 16. 4. 2008 byl žalobci určen k poskytnutí právní služby zastoupení v dovolacím řízení, žádá proto o zaslání spisu soudu prvního stupně, aby měl možnost si jej prostudovat a doplnit dovolání; k tomu předkládá plnou moc, datovanou dnem 22. 5. 2008.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o.s.ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Rozhodnutí odvolacího soudu lze zásadně přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (§ 242 odst. 3 věta první o.s.ř.). Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. V případě, že dovolání podal dovolatel, u něhož platí povinné zastoupení, prodlužuje se běh této lhůty až do dne, kterým uplyne lhůta, jež mu byla soudem určena k odstranění nedostatku povinného zastoupení (§ 241b odst. 3 část druhé věty před středníkem o.s.ř.). Požádá-li však dovolatel, u něhož platí povinné zastoupení, ještě před uplynutím lhůty k podání dovolání, soud o ustanovení zástupce pro podání dovolání, běží lhůta dvou měsíců k doplnění dovolání znovu ode dne právní moci usnesení, kterým bylo o jeho žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3 část druhé věty za středníkem o.s.ř.).

V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu ve dvouměsíční lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. tzv. blanketní dovolání, v němž neoznačil dovolací důvody ani je obsahově nevymezil, pouze požádal o ustanovení zástupce; o této žádosti bylo pravomocně rozhodnuto 13. 10. 2007 a od tohoto data běžela znovu lhůta dvou měsíců k doplnění dovolání (§ 241b odst. 3 část druhé věty za středníkem o.s.ř.), jejíž poslední den připadl na 13. 12. 2007 (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). I když dovolatel dodatečně předložil plnou moc advokáta pro dovolací řízení, čímž odstranil nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení, neodvrátil tak důsledek marného uplynutí propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř., která je lhůtou zákonnou a nelze ji prodloužit; tím se původně odstranitelné vady dovolání staly ze zákona neodstranitelnými.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 první věty o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. června 2008

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu