25 Cdo 1742/2001
Datum rozhodnutí: 15.11.2001
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1742/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně A. H. proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 57.200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 18 C 26/98, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. června 2000, č.j. 9 Co 120/2000 - 67, takto:I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Frýdku - Místku rozsudkem ze dne 30. 8. 1999, č. j. 18 C 26/98 - 45, zamítl žalobu o zaplacení 57.200.000,- Kč s 3 % úrokem od 17. 11. 1998 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 30. 6. 2000, č.j. 9 Co 120/2000 - 67, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dne 22. 8. 2000 dovolání.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I., bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. l věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. l věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání. Podle odst. 2 věty druhé tohoto ustanovení nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 24l odst. l o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podala žalobkyně dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 9. 2000, č. j. 18 C 26/98 - 75a, jež jí bylo doručeno do vlastních rukou dne 22. 9. 2000, byla žalobkyně vyzvána, aby si ve lhůtě 10 dnů zvolila advokáta pro dovolací řízení a soudu předložila plnou moc, jež mu udělila. Odvolání žalobkyně podané proti tomuto usnesení bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2000, č. j. 9 Co 1010/2000 - 87, odmítnuto. Dalším usnesením ze dne 21. 2. 2000, č. j. 18 C 26/98 - 91, jež žalobkyni bylo doručeno dne 26. 2. 2001, soud prvního stupně žalobkyni znovu vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení zvolila zástupcem pro dovolací řízení advokáta a aby tuto skutečnost doložila soudu předložením plné moci; současně byla žalobkyně poučena o tom, že nebude-li výzva splněna, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2001,č. j. 9 Co 476/2001 - 102, bylo odvolání žalobkyně proti citovanému usnesení okresního soudu odmítnuto.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 24l odst. l o.s.ř. nebyl ani dodatečně odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil (§ 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 15. listopadu 2001

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu