25 Cdo 1723/2014
Datum rozhodnutí: 27.05.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.



25 Cdo 1723/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a Mgr. Miloše Póla v právní věci žalobkyně Správy městských lesů Jihlava, s.r.o. , se sídlem v Jihlavě, Pod Rozhlednou 3447/8, IČO 60732105, zastoupené JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1284/37, proti žalované České republice Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky , se sídlem v Praze 11, Kaplanova 1931/1, IČO 62933591, zastoupené JUDr. Ivo Beránkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 47/73, o 82.294,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 42 C 332/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2013, č. j. 39 Co 272/2013-308, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2013, č. j. 39 Co 272/2013-308, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť právními otázkami, které žalovaná formuluje v dovolání, se Nejvyšší soud již podrobně zabýval ve svém rozsudku ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 25 Cdo 4408/2013, kde rozhodoval o typově shodném nároku mezi stejnými účastníky. V nyní projednávané věci je nárok uplatňován za jiné časové období, přičemž tato změna časového rámce nemůže v dané věci přivodit změnu právního posouzení dotčených otázek, neboť rozhodná právní úprava se v mezidobí nezměnila. Závěry Nejvyššího soudu uvedené ve výše citovaném rozhodnutí lze proto plně aplikovat i na projednávanou věc, dovoláním napadené rozhodnutí je s těmito závěry zcela v souladu, a není proto splněna žádná z podmínek přípustnosti dovolání uvedených v § 237 o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. května 2014

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu