25 Cdo 1613/2015
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.25 Cdo 1613/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně Z. L. , zastoupené JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou se sídlem v Kroměříži, Tovačovského 2784/24, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu městské části Brno-střed , se sídlem úřadu v Brně, Dominikánská 264/2, IČO 44992785, zastoupenému Mgr. Petrem Langem, LL.M., advokátem se sídlem v Brně, Jakubská 156/2, o 768.487,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 74/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 1. 2015, č. j. 44 Co 442/2014-82, takto:

Dovolání se odmítá . Odůvodnění:

Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 1. 2015, č. j. 44 Co 442/2014-82, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění, jehož výše nepřesahuje zákonem stanovený limit 50.000,- Kč. Ve sporu o náhradu škody na věcech odcizených při vyklizení nájemního bytu (nejde tedy o pracovněprávní spor ani o spor ze spotřebitelských smluv, kde by se tzv. majetkový census neuplatnil) bylo citovaným rozhodnutím potvrzeno usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl žádost žalobkyně o vrácení přeplatku na soudním poplatku ve výši 30.736,- Kč; jde tedy o plnění nepřevyšující zákonem stanovený limit. I když se nejedná o výrok ve věci samé, uplatní se zákonné omezení přípustnosti dovolání pro tzv. bagatelnost obdobně jako v případě jiných procesních výroků (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 NSČR 66/2013, publikované pod č. 104/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či usnesení téhož soudu ze dne 26. 9. 2013, sen. zn. 29 ICdo 34/2013, publikované pod č. 5/2014 tamtéž).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, protože řízení pokračuje před soudem prvního stupně, který o náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne v konečném rozhodnutí ve věci.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 24. listopadu 2016

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu