25 Cdo 1563/2007
Datum rozhodnutí: 09.05.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 1563/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně Č. p. p., a. s., zastoupené advokátem, proti žalované S. B., o 1.770,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 8 C 20/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 14. 2. 2007, č. j. 8 C 20/2007-24, takto:


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Klatovech rozsudkem ze dne 14. 2. 2007, č. j. 8 C 20/2007-24, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni 1.770,- Kč s 2,5 % úrokem z prodlení od 18. 7. 2004 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání, v němž uvedla, že nesouhlasí s rozsudkem okresního soudu, a dovolání podává proto, že odvolání není přípustné.


Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).


Vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud ČR řízení o takovém návrhu zastavil dle § 104 odst. 1 o. s. ř. za použití § 243c odst. 1, věta před středníkem o. s. ř., neboť není dána funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věta prvá o. s. ř. s tím, že žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. května 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu