25 Cdo 1512/2006
Datum rozhodnutí: 14.06.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.

25 Cdo 1512/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci žalobkyně E. V., zastoupené advokátkou, proti žalovanému městu P., zastoupenému advokátkou, o náhradu škody na zdraví ve výši 29.767,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 8 C 1496/2002, k dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2005, č. j. 22 Co 341/2005-99, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž Krajský soud v Praze potvrdil, ve výroku o věci samé, rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 11. 2. 2005, č. j. 18 C 1496/2002-86, kterým byla žaloba na zaplacení částky 29.767,- Kč s příslušenstvím zamítnuta, změnil jej ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, podala žalobkyně dovolání, jež trpělo nedostatky bránícími dalšímu pokračování dovolacího řízení (absence podpisu na dovolání ) a nebylo sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by žalobkyně byla právnicky vzdělána.


Soud prvního stupně ji usneseními ze dne 16. 3. 2006, č. j. 8 C 1496/2002-115 a 8 C 1496/2002-116 (doručena dne 3. 4. 2006), vyzval, aby dovolání vlastnoručně podepsala a pokud nedoloží doklady o svém právnickém vzdělání, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím by podala řádné dovolání proti napadenému rozsudku Krajského soudu v Praze; zároveň ji poučil, že nevyhoví li ve stanovené lhůtě výzvě směřující k naplnění podmínky zakotvené v ustanovení § 241 o.s.ř., Nejvyšší soud ČR dovolací řízení nezastaví.


Žalobkyně tyto výzvy ponechala bez odezvy.


Podle ustanovení § 241 odst. 1, 2, písm. a), odst. 4 o.s.ř., ve znění účinném do 31. 3. 2005, dovolatel (fyzická osoba), nemá li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem nebo notářem, jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popřípadě sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, roč. 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud ČR řízení o dovolání podle ustanovení § 104 odst. 2 a


§ 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovanému však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejíž náhradu by jinak měl podle ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty prvé o.s.ř právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek


V Brně dne 14. června 2006


JUDr. Marta Škárová


předsedkyně senátu