25 Cdo 1499/2012
Datum rozhodnutí: 28.02.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1,4 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
25 Cdo 1499/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce J. K. , proti žalovaným 1) statutárnímu městu Chomutov , IČO 002 61 891, se sídlem úřadu Chomutov, Zborovská 4602, a 2) Kooperativa pojišťovně, a. s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, o náhradu škody na zdraví, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 28 C 125/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. října 2010, č.j. 9 Co 437/2010-78, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 26. 10. 2010, č.j. 9 Co 437/2010-78, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 25. 1. 2010, č.j. 28 C 125/2006-51, jímž soud prvního stupně zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal náhrady škody na zdraví, a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce nezastoupen advokátem napadl rozsudek odvolacího soudu podáním adresovaným Nejvyššímu soudu, které je podle svého obsahu dovoláním.

Jelikož žalobce nebyl ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 a 4 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastoupen advokátem a jeho podání neobsahovalo náležitosti zákonem stanovené pro dovolání (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), soud prvního stupně usnesením ze dne 13. 4. 2011, č.j. 28 C 125/2006-85, žalobce vyzval, aby nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení odstranil a prostřednictvím zvoleného advokáta podal řádné dovolání, a poučil jej o následcích nevyhovění výzvě.

Žádost žalobce ze dne 19. 5. 2011 o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání dovolání byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. 8. 2011, č.j. 28 C 125/2006-109, potvrzeným usnesením odvolacího soudu ze dne 23. 3. 2012, č.j. 9 Co 29/2012-123. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 25. 8. 2012, č.j. 28 C 125/2006-128, žalobce opětovně vyzval k odstranění nedostatku podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení, stanovil mu k tomu lhůtu jeden měsíc od doručení usnesení a poučil jej o následcích nevyhovění výzvě.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) posoudil dovolání v souladu s čl. II. bodem 7 zákona č. 404/2012 Sb. podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále opět jen o. s. ř. ) a shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož dovolatel výzvě soudu ve stanovené lhůtě ani později nevyhověl a nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovaným nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. února 2013

JUDr. Robert Waltr, v. r. předseda senátu