25 Cdo 148/2005
Datum rozhodnutí: 30.03.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 148/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně L. K., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 C 91/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. února 2004, č. j. 42 Co 567/2003-96, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 13. 2. 2003, č. j. 33 C 91/2002-69, ve spojení s doplňujícím usnesením ze dne 22. 8. 2003, č. j. 33 C 91/2002-79a, zamítl žalobu na zaplacení částky 220.592,- Kč, řízení co do částky 118.784,- Kč a ohledně nároku žalobkyně na čistý měsíční plat do doby pravoplatného zrušení pracovního poměru zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky řízení a vůči státu.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 11. 2. 2004, č. j. 42 Co 567/2003-96, rozsudek soudu prvního stupně v napadeném zamítavém výroku a ve výroku o náhradě nákladů řízení mezi účastníky řízení potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podala dovolání JUDr. I. K., advokátka, v zastoupení žalobkyně. Protože nepředložila plnou moc opravňující ji k zastupování žalobkyně v dovolacím řízení, byla žalobkyně soudem vyzvána k předložení plné moci pro JUDr. I. K. pro dovolací řízení. Žalobkyně požádala, aby jí byla JUDr. I. K. ustanovena zástupcem pro dovolací řízení. Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2004, č. j. 33 C 91/2002-127, byl návrh žalobkyně na ustanovení zástupce pro dovolání zamítnut a k odvolání žalobkyně bylo toto usnesení usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 7. 2004, č. j. 11 Co 443/2004-135, potvrzeno. Rozhodnutí tak nabylo právní moci dne 15. 12. 2004.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 12. 2004, č. j. 33 C 91/2002-148, které bylo žalobkyni doručeno dne 15. 12. 2004, byla žalobkyně vyzvána k předložení plné moci JUDr. I. K. pro podání dovolání s tím, že nebude-li předložena, dovolací řízení bude zastaveno.

Žalobkyně nijak nereagovala.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že podmínka dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 o. s. ř. nebyla splněna.

Podle ust. § 241 odst. l věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

JUDr. I. K., advokátka, byla sice usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 1. 2001, č. j. 41 C 195/2000-16, ustanovena podle ust.

§ 30 odst. 2 o. s. ř. zástupcem žalobkyně pro řízení o náhradu škody, toto zmocnění se však vztahovalo na řízení před soudem prvního stupně, event. před odvolacím soudem, a zaniklo pravomocným skončením řízení. Žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nebylo vyhověno a ani na následnou výzvu soudu žalobkyně nepředložila plnou moc, jíž by JUDr. I. K. k podání dovolání zmocnila.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2005

JUDr. Marta Škárová, v.r.

předsedkyně senátu