25 Cdo 1392/2010
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
25 Cdo 1392/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně Mgr. Z. K. , proti žalovaným 1) městu Liberec, se sídlem úřadu Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 2) D. Š., 3) Ing. J. Š., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 23 C 261/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 28. srpna 2009, č. j. 29 Co 437/2009-34, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci usnesením ze dne 28. srpna 2009, č. j. 29 Co 437/2009-34 potvrdil usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 16. června 2009, č. j. 23 C 261/2007-30, kterým byla podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuta žaloba a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně blanketní dovolání s tím, že si zajistí pro doplnění dovolání advokáta.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobkyně podala dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sama měla právnické vzdělání.
Její žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nebylo vyhověno (usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 29. ledna 2009, č. j. 23 C 261/2007-21, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 30. března 2009, č. j. 29 Co 137/2009-27). Usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 8. února 2010, č. j. 23 C 261/2007-44, jehož stejnopis byl žalobkyni doručen dne 2. března 2010, byla žalobkyně vyzvána, aby si ve lhůtě 25 dnů od doručení tohoto usnesení zvolila právního zástupce - advokáta, a předložila jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobkyně si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolila.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranila, ačkoliv byla poučena o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobkyně nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2010


JUDr. Marta Škárová, v. r.
předsedkyně senátu