25 Cdo 1346/2015
Datum rozhodnutí: 10.09.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.25 Cdo 1346/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce P. Č., ve věci nejasného podání, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 18 C 73/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 9. 2014, č.j. 8 Co 1629/2014-47, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 8. 9. 2014, č.j. 8 Co 1629/2014-47, potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 8. 2014, č.j. 18 C 73/2014-43, kterým bylo zastaveno dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Žalobce napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním datovaným dne 27. 11. 2014, avšak toto dovolání sepsal žalobce sám bez povinného právního zástupce.

Žalobce tedy pro dovolací řízení nebyl zastoupen advokátem ani nedoložil, že sám má právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), a tento vytčený nedostatek ani přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě 30 dnů neodstranil. Výzvu k doplnění dovolání a zvolení advokáta datovanou dne 9. 12. 2014 převzal žalobce dne 9. 1. 2015. Následně žalobce požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, avšak učinil tak podáním ze dne 26. února 2015, tedy po uplynutí stanovené lhůty.

Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil, jelikož dovolací řízení trpí nedostatkem podmínky řízení (absence povinného právního zastoupení dovolatele), který se nepodařilo odstranit (§ 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů případně vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 10. září 2015 JUDr. Robert Waltr předseda senátu