25 Cdo 1345/2004
Datum rozhodnutí: 23.06.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

25 Cdo 1345/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce J. S., proti žalované ÚVN, o určení neplatnosti znaleckého posudku, náhradu škody a určení spoluodpovědnosti žalovaného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 11 C 13/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2003, č. j. 14 Co 444/2003-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 30. 5. 2003, č. j. 11 C 13/2003-10, odmítl podání žalobce, doručené soudu dne 20. 1. 2003 ve znění jeho opravy a doplnění ze dne 19. 5. 2003, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. 9. 2003, č. j. 14 Co 444/2003-22, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ust. § 239 odst. 3 o. s. ř. a namítá, že se ve věci nekonalo veřejné projednání, během něhož by se vyjasnily sporné otázky, a po vyjádření žalovaného by mohly být navrženy nové důkazy. Nesprávnost právního posouzení věci spatřuje v neprůchodnosti jakékoli věci týkající se komunistického zločineckého spolčení z dob jejich vlády a v tom, že soud neuznává škodu na zdraví způsobenou vsugerováním psychického onemocnění. Dále namítá, že byla porušena jeho práva plynoucí mu z čl. 1, 26, 36, 37 a 38 Listiny základních práv a svobod, a soudcům nižší instance vytýká nečinnost a tendenčnost.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1, dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. toto neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 6. 2. 2004, č. j. 11 C 13/2003-29, které bylo žalobci doručeno dne 20. 4. 2004, byl žalobce vyzván, aby své dovolání blíže specifikovaným způsobem opravil a doplnil ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a rovněž žalobci uložil, aby ve stejné lhůtě předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi v souladu s ust. § 241 odst. 1 o. s. ř., řádně opatřenou akceptací ze strany zvoleného advokáta, nebo aby ve stejné lhůtě doložil soudu doklad prokazující jeho právnické vzdělání a zároveň jej poučil, že nebude-li podání doplněno a opraveno (včetně doložení dokladu o povinném zastoupení nebo dokladu prokazujícího právnické vzdělání žalobce) a nebude-li možno pro tyto nedostatky v řízení pokračovat, soud podání odmítne.Žalobce na toto usnesení reagoval podáními ze dne 26. 4. 2004 a ze dne 2. 6. 2004, v nichž namítá, že požadavek zastoupení advokátem je vzhledem k jeho sporu s Českou advokátní komorou nesplnitelný, že žalobce sám má středoškolské vzdělání, právní bylo doplněno soukromě , má více než desetiletou praxi v právním oboru, a je tedy osobou znalou práva; doklad o právním zastoupení pro dovolací řízení nebo o svém právnickém vzdělání ve smyslu ust. § 241 odst. 1 o. s. ř. nedoložil.

Přestože byl žalobce poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ani po řádně doručené výzvě soudu nezvolil ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání.

Protože nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 23. června 2004

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu