25 Cdo 134/2004
Datum rozhodnutí: 25.02.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 90 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 134/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobce E. S., a proti žalovanému označenému jako Okresní úřad D., o odškodnění za zkonfiskovaný majetek, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. Zn. 19 Nc 754/2003, o dovolání žalobce a W. S., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 30. června 2003, č. j. 36 Co 292/2003-19, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Dovolání Dr. Waltera Strnada se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Děčíně usnesením ze dne 23. 4. 2003, č. j. 19 Nc 754/2003-13, odmítl podání žalobce ze dne 13. 1. 2003, doplněné podáním ze dne 22. 3. 2003, podle § 43 odst. 2 o.s.ř. pro neodstranění vad žaloby a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci k odvolání žalobce usnesením ze dne 30. 6. 2003, č. j. 36 Co 292/2003-19, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Vzhledem k tomu, že žalobce v podání ze dne 22. 3. 2003 označil za žalobce svého bratra Dr. W. S., nar. 5. 7. 1928, uvedl jej odvolací soud v hlavičce rozhodnutí jako účastníka řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce a jeho bratr dovolání. Uvádějí, že se domáhají vydání nezákonně zkonfiskovaných pozemků a finanční náhrady, a namítají, že soud prvního stupně prostřednictvím soudní tajemnice nesprávně odmítl jejich žalobu; navrhují, aby věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že rozhodnutí o dovolání žalobce brání nedostatek podmínky dovolacího řízení a že Dr. Walter Strnad dovolání podal jako osoba, která k tomu není oprávněna.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a nebo § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal dovolání ze dne 30. 9. 2003, aniž byl zastoupen advokátem. Okresní soud v Děčíně jej usnesením ze dne 14. 10. 2003, č. j. 19 Nc 754/2003-29, vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení právního zástupce z řad advokátů a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil žalobce, že nebude-li této výzvě vyhověno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví; usnesení bylo žalobci doručeno dne 11. 12. 2003. Žalobce však dosud nedostatek povinného právního zastoupení neodstranil a na výzvu reagoval pouze dalším vlastnoručně sepsaným podáním ze dne 24. 12. 2003.

Vzhledem k tomu, že žalobce podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání, přičemž nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Z ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. vyplývá, že dovolání může podat pouze účastník řízení. Vymezení účastníků řízení se zakládá procesním způsobem (podle § 90 o.s.ř. účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný) jde-li o věc, která se týká jejich dvoustranných právních vztahů (v tzv. sporném řízení); žalobcem je tedy ten, kdo podal u soudu žalobu (návrh na zahájení řízení), a žalovaným se rozumí ten, koho žalobce v žalobě za žalovaného označil. Vzhledem k dispoziční zásadě občanského soudního řízení je pak ve sporném řízení možné, aby na straně žalobce vystupovala další osoba, která žalobu nepodala, pouze na základě procesního úkonu žalobce (návrh na přistoupení dalšího účastníka podle § 92 odst. 1 o.s.ř. nebo návrh na záměnu účastníků podle § 92 odst. 2 o.s.ř.), nejde-li o případ procesního nástupnictví při univerzální sukcesi podle § 107a o.s.ř. Účastníkem řízení se tato osoba stává okamžikem právní moci rozhodnutí soudu o připuštění přistoupení či záměny, a to s hmotněprávními účinky zahájení řízení od podání návrhu na provedení tohoto opatření.

Z obsahu spisu je zřejmé, že druhý dovolatel (W. S.) se účastníkem řízení zahájeného k podání žalobce ze dne 14. 12. 2002 nestal, neboť sám žalobu nepodal a o jeho vstupu do řízení (pokud vůbec zmínka o jeho osobě v podání žalobce ze dne 22. 3. 2003 k jeho účasti v řízení směřovala) nebylo pravomocně soudem rozhodnuto. Za této situace W. S. podal dovolání jako někdo, kdo k tomu není oprávněn. Jeho dovolání proto není přípustné a Nejvyšší soud České republiky je podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 odst. 1 písm. b) o.s.ř. odmítl, aniž bylo nutno odstraňovat nedostatek podmínky povinného zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c), odst. 3 o.s.ř., neboť žalobce ani druhý dovolatel nemají s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2004JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu