25 Cdo 1272/2004
Datum rozhodnutí: 29.06.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1272/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce P. O., proti žalovanému J. S., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 19 C 264/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. ledna 2004, č. j. 31 Co 507/2003 -171, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Kladně rozsudkem ze dne 12. 3. 2003, č. j. 19 C 264/2002 -101, ve znění opravného usnesení ze dne 28. 7. 2003, č. j. 19 C 264/2002 - 140, a doplňujícího rozsudku ze dne 25. 8. 2003, č. j. 19 C 264/2002 - 152, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 10.000,- Kč se 6,5 % úrokem z prodlení od 1. 4. 2002 do zaplacení, žalobu o zaplacení další částky 24.963,- Kč se 6,5 % úrokem z prodlení od 1. 4. 2002 do zaplacení zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení a o soudním poplatku.

K odvolání žalobce Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. ledna 2004, č. j. 31 Co 507/2003 -171, změnil rozsudek soudu prvního stupně, ve znění opravného usnesení a doplňujícího rozsudku, v napadeném zamítavém výroku tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1.914,- Kč s 3 % úrokem z prodlení od 31. 1. 2003 do zaplacení, jinak jej potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 24. 2. 2004 dovolání, v němž vyjádřil nesouhlas s rozsudky soudů obou stupňů.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podal žalobce dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měl právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. 3. 2004, č. j. 19 C 264/2002 - 186, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, a současně byl poučen o tom, že nebude-li ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 19. 3. 2004, avšak dosud nedostatek povinného zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že dovolatel podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem a aniž by doložil, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2004

JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu