25 Cdo 1216/2003
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1216/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně V. F., zastoupené advokátkou, proti žalované Ch. Ch., společnosti s ručením omezeným, o 644.400,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 7 C 412/95, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. května 2002, č. j. 10 Co 172/2002 - 16, t a k t o:

I. Dovolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 31. 1. 2002, č. j. 7 C 412/95 - 12, zastavil podle § 107 odst. 5 o. s. ř. řízení o zaplacení 644.400,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení, neboť právnická osoba, kterou žalobkyně označila za žalovaného, ztratila dnem 17. 10. 2001 (tedy v průběhu řízení) způsobilost být účastníkem řízení, a povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat. Jedná se tudíž o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 23. 5. 2002, č. j. 10 Co 172/2002 - 33, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení, neboť se ztotožnil s jeho právními závěry.

V podání ze dne 12. 8. 2002 vlastnoručně sepsaném, nazvaném jako odvolání , vyjádřila žalobkyně nesouhlas s usnesením odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po přezkoumání věci podle § 243a odst. 1 věty první o. s. ř., ve znění účinném od 1. 1. 2001, dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první, odst. 2 o. s. ř.

Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu je dovolání. Podle ust. § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ust. § 241 odst. l věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a nebo § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout. Součástí povinného zastoupení je ve smyslu § 241 odst. 2 o. s. ř. též to, že dovolání musí být tímto zástupcem (advokátem nebo notářem) sepsáno. Podal-li dovolatel dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícím z citovaného ustanovení, aby zástupce dovolatele již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním, popř. aby sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno.

Usnesením ze dne 20. 11. 2002, č. j. 7 C 412/95 - 37, doručeným žalobkyni dne 21. 11. 2002, Okresní soud v Chomutově žalobkyni vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu , a současně jí poučil o tom, že nebude-li do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví .

Žalobkyně na výzvu soudu prvního stupně nereagovala.

Přestože žalobkyně byla o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení a o tom, že dovolání musí být zvoleným zástupcem (advokátem) sepsáno, poučena, právního zástupce si ani dodatečně nezvolila a nedoložila, že by sama měla právnické vzdělání.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první, odst. 2 o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2003

JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu