25 Cdo 1213/2011
Datum rozhodnutí: 05.08.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř.
25 Cdo 1213/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně Ing. L. M. , zastoupené Mgr. Elinou Yurchykovou, advokátkou se sídlem v Chomutově, Školní 5335, proti žalované České spořitelně, a. s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, o ochranu práv a náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 323/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2009, č. j. 58 Co 232/2009-54, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 6. 2009, č. j. 58 Co 232/2009-54, potvrdil rozsudek ze dne 5. 11. 2008, č. j. 10 C 323/2007-37, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl žalobu v celém rozsahu a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud rozhodl rovněž o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně tzv. blanketní dovolání, které neobsahovalo žádné odůvodnění, s tím, že jej doplní ve lhůtě tří týdnů.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že rozhodnutí o dovolání brání neodstranitelný nedostatek náležitostí dovolání.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241b odst. 3 věty první o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Neobsahuje-li dovolání všechny potřebné náležitosti, jde o vadné podání. Postupem podle § 43, § 209 a § 241b odst. 3 o.s.ř. je třeba odstranit ty vady, které brání v pokračování řízení, tj. zejména nedostatek označení dovolacích důvodů, které dovolatel uplatňuje. Chybí-li označení dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní, a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3 věta první o.s.ř.).

Dovolání, které vůbec neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. Marným uplynutím propadné lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné pod číslem 21/2004 Sbírky rozhodnutí a stanovisek).

V posuzované věci žalobkyně dne 24. 11. 2009 podala proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání, aniž by je odůvodnila. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nebyla zastoupena, byla vyzvána usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 29. 4. 2010, č. j. 10 C 323/2007-68 (doručeno dne 5. 5. 2010), aby si zvolila pro dovolací řízení advokáta a předložila soudu jeho plnou moc. Na výzvu reagovala zástupkyně žalobkyně Mgr. Elina Yurchykova podáním ze dne 20. 5. 2010 se sdělením, že po seznámení se s věcí ve lhůtě tří týdnů dovolání doplní, a předložením plné moci ze dne 19. 5. 2010. Poté Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 31. 1. 2011, č. j. 10 C 323/2007-77, vyzval žalobkyni, aby dovolání doplnila o náležitosti uvedené v § 241a o.s.ř. ve lhůtě 10 dnů, a poučil ji o následcích nesplnění této výzvy. Do současné doby nebylo dovolání doplněno.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu lze zásadně přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (§ 242 odst. 3 věta první o.s.ř.) a dovolání žalobkyně postrádá náležitosti řádného dovolání ve smyslu § 241a odst. 1 o.s.ř., tj. označení dovolacího důvodu včetně jeho obsahového vymezení, nelze v dovolacím řízení pro tento nedostatek dovolání pokračovat. Na základě těchto skutečností Nejvyšší soud ČR dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 za přiměřeného použití § 43 odst. 2 věty první o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 3 o.s.ř. s tím, že žalobkyně na náhradu nákladů nemá nárok a žalované žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. srpna 2011

JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu