25 Cdo 1207/2003
Datum rozhodnutí: 30.07.2003
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1207/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobce J. F., zastoupeného advokátem, proti žalované N. O., s. r. o., zastoupené advokátem, o 500.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 15 C 224/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. dubna 2002, č. j. 14 Co 232/2002-131, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karlových Varech rozsudkem ze dne 30. 8. 2001, č. j. 15 C 224/99-107, zamítl žalobu na zaplacení částky 500.000,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 29. 4. 2002, č. j. 14 Co 232/2002-131, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.Podáním ze dne 11. 8. 2002 adresovaným Vrchnímu soudu v Praze požádal žalobce o pomoc či instrukci ve své kauze, kdy podal žalobu proti nemocnici s tvrzením, že byl špatnou léčbou žalované nenávratně poškozen na zdraví, spor však nevyhrál. Vrchní soud v Praze postoupil toto podání Okresnímu soudu v Karlových Varech, jemuž došlo dne 30.8.2002. Do protokolu sepsaného Okresním soudem v Karlových Varech dne 16. 10. 2002 žalobce uvedl, že podáním ze dne 11. 8. 2002 mínil podat opravný prostředek proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2002, č. j. 14 Co 232/2002-131, které považuje za nesprávné, neboť v řízení nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav věci ohledně jeho zdravotního stavu. V přípise ze dne 17. 10. 2002 označeném jako dovolání uvedl další skutkové okolnosti a jemu ustanovený právní zástupce pak dovolání zdůvodnil podáním ze dne 30. 4. 2003.

Dovolací soud postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001, a to v souladu s ustanovením části dvanácté, hlavy I, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. se lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Jak vyplývá z obsahu spisu, rozsudek odvolacího soudu s poučením o lhůtě a místu podání dovolání byl doručen právní zástupkyni žalobce dne 6. 6. 2002. Podání žalobce ze dne 11. 8. 2002, později označené za opravný prostředek - dovolání, bylo podáno k poštovní přepravě dne 16. 8. 2002 a Vrchním soudem v Praze pak bylo 27. 8. 2002 postoupeno Okresnímu soudu v Karlových Varech.

V dané věci běžela žalobci lhůta k podání dovolání ode dne doručení rozsudku odvolacího soudu (nebylo vydáno opravné usnesení), tj. od 6. 6. 2002, a skončila dne 6. 8. 2002 (úterý). Je tedy zřejmé, že dvouměsíční lhůta dodržena nebyla, neboť dovolání žalobce bylo podáno až po marném uplynutí zákonné lhůty k dovolání. Proto bylo dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, a § 218a o. s. ř. odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalované náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2003

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu