25 Cdo 1185/2013
Datum rozhodnutí: 29.05.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
25 Cdo 1185/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně E. Š., zastoupené JUDr. Radimem Kuchtou, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 6, proti žalované Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci, se sídlem v Ivančicích, Široká 16, IČO: 00225827, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 20 C 151/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. ledna 2013, č. j. 44 Co 422/2011, 44 Co 423/2011-219, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti rozsudku ze dne 9. 1. 2013, č. j. 44 Co 422/2011, 44 Co 423/2011-219, jímž Krajský soud v Brně potvrdil rozsudek Okresního soudu Brno venkov ze dne 1. 8. 2011, č. j. 20 C 151/2006-175, kterým byla zamítnuta žaloba na zaplacení 139.200,- Kč s příslušenstvím. Přípustnost dovolání dovozuje z ustanovení § 237 občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále též jen o.s.ř. ), neboť má za to, že napadené rozhodnutí o jejím nároku na náhradu škody na zdraví spočívá na vyřešení otázky procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od obvyklé soudní praxe, a to konkrétně v postupu při ustanovení znalce, resp. řešení situace, kdy z neznámých důvodů byli nezávisle na sobě přibráni znalci dva a usnesení o ustanovení prvého znalce bylo následným postupem soudů obou stupňů ignorováno .

Předpoklady přípustnosti dovolání podle § 237 o.s.ř. splněny nejsou, neboť dovoláním uplatněné námitky nesměřují proti právnímu posouzení věci, nýbrž vytýkají soudu prvního stupně vadu v postupu při ustanovování znalce (již odvolací soud v napadeném rozhodnutí vysvětlil, že šlo pouze o chybu při vyhotovení a doručení usnesení, aniž vznikly pochyby, že znalcem byl ustanoven Prof. MUDr. J. W., CSc., který také jako jediný skutečně vypracoval posudek k odborným otázkám lékařského zákroku provedeného zaměstnanci žalované) a v konečném důsledku zpochybňují správnost zjištěného skutkového stavu věci potřebného k posouzení podmínek odpovědnosti žalované za škodu na zdraví žalobkyně; není tak naplněn dovolací důvod způsobilý založit přípustnost dovolání, totiž nesprávné právní posouzení věci (srov. § 241a odst. 1 o.s.ř.).

Vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud je podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu