25 Cdo 1162/2008
Datum rozhodnutí: 27.07.2010
Dotčené předpisy:
25 Cdo 1162/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně J. M., zastoupené JUDr. Janem Stančíkem, advokátem se sídlem v Mikulůvce 141, adresa pro doručování V. M., ul. H. 855, proti žalovaným 1) M. J., a 2) D. F., zastoupeným JUDr. Renatou Vaškovou, advokátkou se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Nádražní 188, o 82.389,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 17 C 344/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 11. 2007, č. j. 11 Co 484/2007-185, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2010, č.j. 25 Cdo 1162/2008-203, se v záhlaví opravuje tak, že namísto slov J. M. se vkládají slova J. M. .

O d ů v o d n ě n í :

Při vydání uvedeného usnesení došlo ke zřejmé chybě v příjmení žalobkyně, když byla nesprávně uvedena jako Jindřiška Michelková.

Tato zjevná nesprávnost v záhlaví rozhodnutí byla proto podle § 164 a § 243c o. s. ř. tímto opravným usnesením napravena.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. července 2010

JUDr. Marta Škárová , v. r.
předsedkyně senátu