25 Cdo 1149/2010
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 241 odst. 4 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
25 Cdo 1149/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. P ., proti žalovaným označeným jako: 1) Česká republika Ministerstvo spravedlnosti ČR, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, 2) Česká republika Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, 3) Pavel Behm, starosta C/O Obec Praha , Praha 1, Mariánské nám. 1, 4) Rudolf Blažek, C/O Obec hl. m. Praha, Praha 1, Mariánské nám. 1, 5) Vladimír Kotrouš, C/O Městská policie Praha, Praha 10, Korunní 98, 6) Polda numero 2052, C/O MP hl. m. Prahy, Praha 5, Štefánikova 13, 7) Polda řidič numero 40579, C/O MP hl. m. Prahy, dopravní útvar ÚCÚ, Praha 9, Českobrodská 248/50, 8) Správa služeb MP hl. m. Prahy, odbor odtahů a ostrahy, dispečer numero 70529, C/O Praha 10, Korunní 98, o 1.450,- Kč s příslušenstvím a 10.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 37/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. března 2008, č. j. 30 Co 66/2008-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 21. června 2007, č. j. 27 C 37/2007-17, odmítl žalobu ve vztahu k 3. až 8. žalovanému a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. března 2008, č. j. 30 Co 66/2008-27, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání s odůvodněním, že nesprávné právní posouzení obsahu jeho žaloby odvolacím soudem a úmyslné porušení lidských práv žalobce jsou zřetelně očividné.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nebylo vyhověno (usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 4. července 2008, č. j. 27 C 37/2007-44, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. prosince 2008, č. j. 30 Co 479/2008-59). Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. prosince 2009, č. j. 27 C 37/2007-69, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 18. ledna 2010, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 10 dní od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta, a předložil jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil.

Vzhledem k tomu, že žalobce si dosud právního zástupce pro dovolací řízení nezvolil a nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2010

JUDr. Marta Š k á r o v á , v. r.
předsedkyně senátu