25 Cdo 1145/2010
Datum rozhodnutí: 15.07.2010
Dotčené předpisy: čl. 136 § 241 předpisu č. 99 / 1963/1963Sb.
25 Cdo 1145/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. P. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 2.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 139/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2009, č. j. 28 Co 177/2009-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce podal vlastnoručně psané dovolání proti usnesení ze dne 17. 4. 2009, č. j. 28 Co 177/2009-48, jímž Městský soud v Praze k odvolání žalobce potvrdil usnesení ze dne 12. 3. 2009, č. j. 15 C 139/2008-26, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 odmítl podání ze dne 18. 8. 2008 postupem podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. pro neodstranění vad podání; žalobce současně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení. Vzhledem k datu vydání napadeného rozhodnutí přitom postupoval podle dosavadních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 7. 2009 srov. čl. II, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně psané dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Poté, co k odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. 12. 2009, č. j. 28 Co 552/2009-105, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 10. 2009, č. j. 15 C 139/2008-85, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, byl žalobce usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. 1. 2010, č. j. 15 C 139/2008-107 (stejnopis mu byl doručen dne 11. 1. 2010), vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání; byl zároveň poučen, že nebude-li ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu reagoval nesouhlasným přípisem s hrubými invektivami, sám si ovšem zástupce nezvolil, a tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby neodstranil; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. července 2010

JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu