25 Cdo 1141/2010
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
25 Cdo 1141/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. P. , proti žalovaným: 1) Česká republika Ministerstvo spravedlnosti ČR , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, 2) K. M., 3) V. T., 4) P. L., 5) S. Z., 6) I. F., 7) M. V., 8) V. M., 9) O. N. P., 10) Š. P., 11) K. V., 12) M. J. , 13) M. J. , o 2.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 Nc 163/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2009, č. j. 21 Co 182/2009-107, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze usnesením ze dne 12. června 2009, č. j. 21 Co 182/2009-107, k odvolání žalobce potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 5. března 2009, č. j. 19 Nc 163/2008-61, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání a znovu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů, neboť se mu nepodařilo přemluvit advokáty, aby pro něho pracovali zdarma .

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že v daném případě dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovolatel není zastoupen advokátem, ani nedoložil, že by měl sám právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že jeho dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k zastavení řízení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. totiž platí, že není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř. (povinné právní zastoupení dovolatele), postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř.; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Přípustnost dovolání nelze vyvozovat z ust. § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o ustanovení zástupce z řad advokátů není rozhodnutím ve věci samé.

Ani ustanovení § 238, § 238a odst. 1 a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam taxativně vyjmenovaných případů.

Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů, tak není přípustné (srov. též R 47/2006).

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243b odst. 5, věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2010
JUDr. Marta Škárová, v. r. předsedkyně senátu