25 Cdo 1133/2010
Datum rozhodnutí: 15.06.2010
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1,2,4 o. s. ř.
25 Cdo 1133/2010

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Pavla Pojdla , bytem Praha 5, Svornosti 19, proti žalovaným : 1) Česká republika Ministerstvo spravedlnosti se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, 2) Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Praha 1, Na Poříčním právu 1, 3) S. L., 4) obec hl. m. Praha, se sídlem úřadu Praha 1, Mariánské nám. 1, 5) Úřad práce hl. m. Prahy, pobočka Smíchov, Praha 5, Štefánikova 21, 6) F. M., 7) M. J., 8) R. H. , a 9) Č. D., o nejasné podání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 45/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2009, č. j. 28 Co 240/2009-109, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 19. března 2009, č. j. 10 C 45/2008-63, odmítl podání žalobce ze dne 15. 3. 2008 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. května 2009, č. j. 28 Co 240/2009-109, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, ve kterém uvádí, že provedené soudní řízení je nespravedlivé a stojí v rozporu s lidskými právy žalobce. Usnesení odvolacího soudu považuje za zmatečné, neboť v žalobě byly uvedeny všechny náležitosti vyžadované zákonem.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nebylo vyhověno (usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. listopadu 2009, č. j. 10 C 45/2008-133). Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. ledna 2010, č. j. 10 C 45/2008-137, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 22. ledna 2010, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 10 dní od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta, a předložil jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil.

Vzhledem k tomu, že žalobce nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2010

JUDr. Marta Š k á r o v á, v. r.
předsedkyně senátu