25 Cdo 1104/2010
Datum rozhodnutí: 09.08.2010
Dotčené předpisy: čl. 136 § 241 předpisu č. 99 / 1963/1963Sb. ve znění do 30.06.2009
25 Cdo 1104/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce J. K. , proti žalovaným starostovi obce T. p. Š. a obecnímu zastupitelstvu , o žalobě ze dne 31. 3. 2008 na trestný čin krácení daní, zneužívání pravomoci a rozkrádání , vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 35 Nc 401/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 2. června 2009, č. j. 59 Co 229/2008-8, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 2. 6. 2009, č. j. 59 Co 229/2008-8, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 3. 4. 2008, 35 Nc 401/2008-3, jímž soud prvního stupně zastavil řízení s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu státnímu zastupitelství ve Zlíně, a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce nezastoupen advokátem napadl usnesení odvolacího soudu podáním ze dne 10. 7. 2009, z jehož obsahu vyplývá, že se jedná o dovolání adresované Nejvyššímu soudu České republiky.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 - dále jen o.s.ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o.s.ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o.s.ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o.s.ř. (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Usnesením ze dne 10. 7. 2009, č. j. 35 Nc 401/2008-12 (doručeným dovolateli dne 21. 7. 2009), soud prvního stupně dovolatele, který netvrdil, ani z obsahu spisu nevyplývalo, že má právnické vzdělání, vyzval, aby si ve lhůtě 4 týdnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Poté, co k odvolání žalobce Krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 30. 11. 2009, č. j. 59 Co 467/2009-22, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 18. 9. 2009, 35 Nc 401/2008-16, jímž byla zamítnuta jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, byl žalobce usnesením soudu prvního stupně ze dne 25. 1. 2010, č. j. 35 Nc 401/2008-26, opětovně vyzván, aby si ve lhůtě 5 dnů zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučen o následcích neuposlechnutí této výzvy (usnesení bylo žalobci doručeno 12. 1. 2010).

Nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení však nebyl ve stanovené lhůtě ani dodatečně odstraněn, proto Nejvyšší soud řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodováno nebylo za situace, kdy podle dosavadního označení žalované strany v žalobě není zřejmé, kdo má být účastníkem řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. srpna 2010

JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu