25 Cdo 1100/2009
Datum rozhodnutí: 26.05.2009
Dotčené předpisy:

25 Cdo 1100/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně Č. p., a.s., zastoupené advokátem, proti žalované M. S., o 1 309,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 9 C 63/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 29. 8. 2008, č.j. 9 C 63/2008-34, a proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 11. 2008, č.j. 17 Co 490/2008-44, takto:


I. Řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 29. 8. 2008, č.j. 9 C 63/2008-34, se zastavuje.


II. Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 11. 2008, č.j. 17 Co 490/2008-44, se odmítá.


III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Okresní soud v Havlíčkově Brodě rozsudkem pro uznání ze dne 29. 8. 2008, č.j. 9 C 63/2008-34, uložil žalované zaplatit žalobkyni 1 309,- Kč s příslušenstvím a nahradit jí náklady řízení ve výši 8 454,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku. K odvolání žalované proti výroku o nákladech řízení Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 27. 11. 2008, č.j. 17 Co 490/2008-44, změnil rozsudek okresního soudu v napadeném výroku jen tak, že zavázal žalovanou nahradit žalobkyni náklady prvostupňového řízení v měsíčních splátkách po 1 000,- Kč, splatných vždy do 20. dne v měsíci pod ztrátou výhody splátek, jinak jej v tomto výroku potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Žalovaná nezastoupena advokátem se podáním ze dne 12. 1. 2009, doplněným podáním ze dne 2. 3. 2009, jež lze podle jejich obsahu považovat podle § 41 odst. 2 o.s.ř. za dovolání, domáhala zrušení (v této věci) vydaných rozhodnutí.


Nejvyšší soud je soudem funkčně příslušným k projednání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu (§ 10a o.s.ř.). V případě, že dovolání směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně (proti němuž je zásadně přípustné odvolání), funkční příslušnost k jeho projednání není občanským soudním řádem upravena; přitom nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení (srov. rozhodnutí publikované pod č. 47 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2006). Protože rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 29. 8. 2008, č.j. 9 C 63/2008-34, je rozhodnutím soudu prvního stupně (a nikoli odvolacího soudu), dovolací soud řízení o dovolání proti tomuto rozsudku podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1 věty první o.s.ř. zastavil.


Po zjištění, že dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 27. 11. 2008 bylo podáno včas, oprávněnou osobou (účastnicí řízení), dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti kterému není přípustné.


Protože dovolání není v dané věci přípustné, nemůže být skutečnost, že dovolatelka není zastoupena advokátem (resp. že netvrdí, že by měla právnické vzdělání), důvodem pro zastavení dovolacího řízení pro nedostatek jeho podmínky (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o.s.ř.).


Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 o.s.ř. nepřichází v posuzovaném případě v úvahu, neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné pod č. 61 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1998, případně usnesení téhož soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 88/1997).


Přípustnost dovolání není dána ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., protože usnesení odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně o nákladech řízení, nespadá mezi případy taxativně vyjmenované v uvedených ustanoveních (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2003).


Z těchto důvodů Nejvyšší soud dovolání proti usnesení odvolacího soudu odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť žalovaná neměla v dovolacím řízení úspěch a žalobkyni v této fázi řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. května 2009


JUDr. Robert Waltr, v. r.


předseda senátu