25 Cdo 1100/2002
Datum rozhodnutí: 27.06.2002
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1100/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Ing. J. Ch. proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 Nc 846/99, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. června 2000, č. j. 22 Co 218/2000-19, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 4. 6. 1999, č. j. 15 Nc 846/99-4, vyzval žalobce k odstranění vad a doplnění podání ze dne 6. 3. 1999 podle § 43 odst. 1 o.s.ř. tak, aby vyhovovalo náležitostem podle 42 a § 79 o.s.ř.

Usnesením ze dne 30. 6. 2000, č. j. 22 Co 218/2000-19, Městský soud v Praze odmítl odvolání žalobce s odůvodněním, že směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné [§ 218 odst. 1 písm. c) o.s.ř.].

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání. Namítá, že v řízení došlo k vadám uvedeným v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b), e), f) a g) o.s.ř., a navrhuje, aby usnesení bylo zrušeno.

Vzhledem k ustanovení bodu 17. hlavy I části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Nejvyšší soud České republiky posoudil dovolání žalobce podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (dále jen o.s.ř.); dospěl tak k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.

Podle ustanovení § 240 odst. l věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 24l odst. l věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem, dříve i komerčním právníkem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 24l odst. 2 věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1. 7. 1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím tohoto zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně sepsané dovolání ze dne 21. 10. 2000, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem. Obvodní soud pro Prahu 2 jej usnesením ze dne 4. 10. 2001, č. j. 15 Nc 846/99-31, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů doložil své právnické vzdělání nebo předložil plnou moc udělenou pro dovolací řízení advokátovi s tím, že dovolání musí být advokátem i sepsáno, a poučil ho, že nebude-li výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Toto usnesení si žalobce na poště vyzvedl dne 2. 11. 2001. Další usnesení téhož soudu ze dne 20. 2. 2002, č. j. 15 Nc 846/99-33, se stejnou výzvou i poučením, žalobce převzal dne 9. 3. 2002; na žádnou z výzev však žalobce nereagoval a přes poučení dosud nedostatek povinného právního zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první a § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2002

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu