25 Cdo 1079/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

25 Cdo 1079/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně označené A. K., dočasné útočiště v Č. r. , s adresou pro doručování, proti žalované F. n. N. B., o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 23 C 40/2006, o dovolání L. C. Ch., zastoupené advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. května 2007, č. j. 19 Co 191/2007-102, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 5. 2007, č. j. 19 Co 191/2007-102, potvrdil usnesení ze dne 4. 4. 2007, č. j. 23 C 40/2006-91, jímž Obvodní soud pro Prahu 8 podle § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil řízení s odůvodněním, že žalobu nepodala osoba, která je v řízení označena jako žalobkyně, a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky i vůči státu a o odměně tlumočníka; odvolací soud rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně podepsaná nyní jako L. C. Ch., tzv. blanketní dovolání, aniž uvedla okolnosti, z nichž dovozuje naplnění uplatněných dovolacích důvodů, a požádala o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení a o osvobození od soudních poplatků.


Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).


Podle § 241b odst. 3 o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.


Neobsahuje-li dovolání všechny potřebné náležitosti, jde o vadné podání. Postupem podle § 43, § 209 a § 241b odst. 3 o.s.ř. je třeba odstranit ty vady, které brání v pokračování řízení, tj. zejména nedostatek uvedení rozsahu, v němž je rozhodnutí dovoláním napadáno, jestliže z obsahu dovolání nelze dovodit, které výroky rozhodnutí dovolatel napadá, a rovněž nedostatek vymezení dovolacích důvodů, které dovolatel uplatňuje. Chybí-li označení dovolacího důvodu, resp. popis (konkretizace) okolností, z nichž dovolatel usuzuje, že dovolací důvod je dán, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3 věta první o.s.ř.). Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. V případě, že dovolání podal dovolatel, u něhož platí podmínka povinného zastoupení (tj. nemá-li sám nebo osoba, která za něj jedná, právnické vzdělání - srov. § 241 o.s.ř.) a požádá-li ještě před uplynutím lhůty k podání dovolání, popř. před uplynutím prodloužené lhůty, soud o ustanovení zástupce pro podání dovolání, běží lhůta dvou měsíců k doplnění dovolání znovu ode dne právní moci usnesení, kterým bylo o jeho žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3 část druhé věty za středníkem o.s.ř.). Marným uplynutím propadné lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet z úřední povinnosti.


V posuzované věci z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně dne 27. 7. 2007 podala proti usnesení odvolacího soudu včasné dovolání spolu se žádostí o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a se žádostí o osvobození od soudních poplatků; dovolání odůvodnila citací skutkových podstat dovolacích důvodů uvedených v § 241a odst. 2 a 3 o.s.ř. bez vylíčení konkrétních okolností, v nichž spatřuje naplnění těchto dovolacích důvodů. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 29. 4. 2008, č. j. 23 C 40/2006-159, jež nabylo právní moci dne 26. 5. 2008, byl dovolatelce pro dovolací řízení ustanoven zástupce advokát. Od právní moci tohoto rozhodnutí počala žalobkyni běžet dvouměsíční lhůta k doplnění (odstranění vad) dovolání, jejíž poslední den připadl na 28. 7. 2008 (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Podáním ze dne 2. 2. 2009 se ustanovený advokát s dovoláním žalobkyně sice ztotožnil, v uvedené lhůtě k odstranění vad však dovolání o konkretizaci dovolacích důvodů nedoplnil.


Protože rozhodnutí odvolacího soudu lze zásadně přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (§ 242 odst. 3 věta první o.s.ř.) a dovolání postrádá náležitosti řádného dovolání ve smyslu § 241a odst. 1 o.s.ř., tj. obsahového vymezení dovolacích důvodů, nelze v dovolacím řízení pro tento nedostatek dovolání pokračovat. Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud České republiky, aniž se mohl zabývat dalšími okolnostmi, dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 první věty o.s.ř. odmítl (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 6. 2003, č. j. 29 Odo 108/2002, publikované pod č. 21 ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek, ročník 2004).


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 3 o.s.ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. května 2009


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu